مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  استرس ناشی از جنگ می‌تواند اثرات مستقیم یا غیرمستقیمی در زندگی جانبازان ایجاد کند که در صورت تطابق مؤثر با این اثرات، کیفیت زندگی جانبازان ارتقاء می‌یابد. لذا در این مطالعه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی بعد از جنگ جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی مقایسه شده است.   در این پژوهش 100 نفر از جانبازان شیمیایی و 100 نفر از جانبازان فیزیکی از طریق نمونه‌گیری، طبقه‌بندی و انتخاب شدند. از طریق فرم مصاحبه‌ای که از مقیاس کلی بررسی مجروحین بعد از جنگ استخراج شده بود و شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم بود، مورد بررسی قرار گرفتند.   نتایج مشخص ساخت که در مورد تطابق با اثرات مستقیم، هر دو گروه تطابق داشته ولی تطابق مجروحین فیزیکی بیشتر از مجروحین شیمیایی است. چنانچه در برخی موارد مانند خشم، تفاوت معنی‌داری ) 05/0 P < ) بین دو گروه مشاهده شد. در مورد نتایج اثرات غیرمستقیم نیز اعتماد به نفس کم،32% و تمایل به مواجهه با استرس، 45% می‌باشد در حالی که در مجروحین فیزیکی وضعیت مطلوب‌تری را نشان ‌داد.   با توجه به این امر که مجروحین شیمیایی از عوارض بیماری هراس دارند، با بررسی و شناخت مشکلات آنان می‌توان به ارتقاء کیفیت زندگی آنها از طرق مختلف مانند آموزش و درمان به‌موقع کمک بسزایی نمود. 

کلیدواژه‌ها