تبیین عوامل اجتماعی موثر برنگرش جانبازان نسبت به مواد مخدر در استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه. این مقاله مبتنی بر تحقیقی است که در مورد بررسی عوامل موثر برنگرش جانبازان به مواد مخدر در استان مازندران صورت گرفته است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل همبسته های اجتماعی مرتبط با نگرش جانبازان به مواد مخدر است. آمارها نشان دهنده این است میزان گرایش اعتیاد به مواد مخدر در استان مازندران افزایش یافته است. از این رو، محقق در پی پاسخگویی به این سئوال بوده است که عوامل اجتماعی موثر برنگرش جانبازان به مواد مخدر استان مازندران چیست؟ مواد و روش ها. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به انجام رسیده است. واحد تحلیل این تحقیق فرد می باشد و جامعه آماری نیز کلیه جانبازان استان مازندران در سال 1386 است. نتایج. از مجموع جمعیت نمونه تحقیق، 9/55 درصد پاسخگویان، میزان شناخت شان را نسبت به مواد مخدر کم، 7/37 درصد متوسط و 4/6 درصد زیاد بیان کرده اند. داده‌های پژوهش نشان می‌دهندکه اکثریت پاسخگویان (1/58 درصد) نگرش رفتاری کمی را نسبت به مواد مخدر اظهار کرده اند، در مقابل 5/35 درصد متوسط و 4/6 درصد زیاد گزارش کرده اند. نتیجه گیری. مدل تحلیلی این تحقیق 21 درصد از تغییرات نگرش نسبت به مواد مخدر را در میان جانبازان مورد تحقیق، می‌تواند توضیح دهد و باقیمانده آن را متغیرهای دیگری تبیین می‌کنند که خارج از حیطه بررسی این تحقیق می‌باشد. لازم به ذکر است که گرایش جانبازان به مواد مخدر را نمی بایستی از بستر اجتماعی آن در جامعه جدا نمود و درک علل گرایش جانبازان به مواد مخدر مستلزم شناخت عوامل بیرونی جامعه نیز می‌باشد. پیوستگی به خانواده، باور، عزت نفس و وضعیت اشتغال از مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده گرایش جانبازان به مواد مخدر در استان هستند.

کلیدواژه‌ها