نیازسنجی درمانهای دندانپزشکی جانبازان شیمیایی استان زنجان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 متخصص جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

2 متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

3 دکترای دندانپزشکی عمومی، زنجان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سلامت دهان، یک جز اساسی از وضعیت سلامت عمومی می باشد که بر سلامت جسمی و روانی تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت سلامت دهان، مطالعات محدود در زمینه مشکلات دندانی جانبازان و تعداد بالای جانبازان شیمیائی لذا این مطالعه را باهدف تعیین شیوع نیازهای درمانی دندانپزشکی جانبازان شیمیائی استان زنجان انجام دادیم.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی با روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای در سال 1392 انجام شد. بدین نحو که پس از هماهنگی با بنیاد جانبازان، جانبازان شیمیائی که معیارهای مطالعه را داشتند به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی زنجان معرفی شدند و دهان و دندان آنها با ابزارهای معاینه توسط یک متخصص بیماریهای دهان معاینه گردید. مشخصات فردی جانبازان، سابقه پزشکی و نیازهای درمانی دندانپزشکی کنونی آنها برحسب تعداد دندان و نیز نوع درمان، در پرسشنامه استاندارد HWO 2007 ثبت و توسط نرم افزار SPSS16 آنالیز آماری گردید.
یافته‌ها: این طرح روی 141 نفر جانبازشیمیایی با میانگین سنی 6/34±7/50 سال (حداکثر 79 و حداقل 42 سال) انجام پذیرفت. نیاز به درمانهای دندانپزشکی شامل درمان ریشه 78%، کشیدن دندان 8/73 %، ترمیمی 8/73 % و پروتز 8/34 % بود.
نتیجه‌گیری: تعداد زیادی از جانبازان شیمیائی نیازمند درمان های دندانپزشکی بودند، که عمده ترین آنها عصب کشی و جراحی دندان بود. این مسئله لزوم معاینات دوره ای و درمانهای دندانپزشکی آنها را تائید می نماید.

کلیدواژه‌ها