نویسنده = احسان تیمورزاده
کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم سلامت نظامی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 2139-2140

10.30491/jmm.2024.1006596.1126

محمد کریم بهادری؛ احسان تیمورزاده


تعیین شاخص حجم کار و برآورد تعداد سرمایه انسانی در نظام سلامت: مطالعه مروری روایتی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 2073-2096

10.30491/jmm.2023.1006464.1048

محمد محمدیان؛ علیرضا حسینی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی؛ منصور بابایی؛ رضا قرایی


چالش‌های دستیابی به شاخص‌های بیمارستان سبز: یک مطالعه ترکیبی در ایران

دوره 24، شماره 7، مهر و آبان 1401، صفحه 1437-1446

10.30491/JMM.24.7.1437

روح الله یعقوبی؛ قادر غنی زاده؛ روح الله زابلی؛ احسان تیمورزاده


ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های نظامی: یک مطالعه موردی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 75-89

10.30491/JMM.23.1.75

محمد محمدیان؛ مریم یعقوبی؛ محمد امین جراحی؛ منصور بابایی؛ محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده


بررسی شاخص های کلیدی "بیمارستان سبز" در یک بیمارستان منتخب نظامی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 401-409

10.30491/JMM.22.4.10

احسان تیمورزاده؛ قادر غنی زاده؛ روح الله زابلی؛ روح الله یعقوبی


ارزیابی کیفیت خدمات بخش جراحی یک بیمارستان نظامی با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 655-665

محمدکریم بهادری؛ امیرحسین خوش بین؛ پریسا مهدی زاده؛ احسان تیمورزاده


بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 588-594

مریم یعقوبی؛ احسان تیمورزاده؛ محمود ثالثی؛ محمدرضا توکلی


تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 616-623

محمدکریم بهادری؛ فردین مهرابیان؛ احسان تیموزاده؛ رامین روانگرد؛ مریم یعقوبی؛ سید مصطفی حسینی


مدل سازی ریاضی تخصیص تخت در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 390-399

محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده؛ رضا کاظمی


ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 325-334

محمد کریم بهادری؛ کامران ابوالقاسمی؛ احسان تیمورزاده


بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 347-353

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ محمود ثالثی؛ احمد عامریون؛ امین حجتی دانا؛ احسان تیمورزاده


تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 141-146

مهدی ابراهیم نیا؛ مناف عبدی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


نیاز سنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت: یک مطالعه ترکیبی در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 23-28

احمد عامریون؛ احسان تیمورزاده؛ مهران علیجانزاده؛ سید مصطفی حکیم زاده؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ محمد کریم بهادری؛ کیقباد طاهرنژاد


مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 75-86

محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده؛ حسین ماستری فراهانی


میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 19-22

احمد عامریون؛ عبدالرضا دلاوری؛ احسان تیمورزاده