مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)، تهران ،ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف بررسی مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی انجام شده است.
روش ها: یک مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی درسال 1391 در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات ، شامل یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه پژوهش شامل 400 نفر از کارکنان یک سازمان بهداشتی و درمانی نظامی در شهر تهران بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 18.0 وAmos نسخه20 استفاده شده است.
یافته ها : در تحلیل مسیر، رشد ذهنی فکری و شخصیتی با ضریب مسیر 57/0β =، حمایت سازمانی با 49/0=β، فرهنگ سازمانی با 45/0= β، انگیزش با 33/0= β، ارزیابی و بازخورد عملکرد با 27/0 = β، توانایی با 20/0= β، محیط با 19/0= β، سلامت فردی با 19/0= β، آموزش با 17/0= β، وضوح شغل با 17/0=β تغییرات بهره وری سازمان بهداشت و درمان نظامی را تبیین نمودند.
نتیجه گیری :این پژوهش نشان داد که در ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در سازمان بهداشت و درمان نظامی باید به مولفه های رشد ذهنی و فکری، حمایت سازمانی و فرهنگ سازمانی توجه ویژه ای نمود.

کلیدواژه‌ها