دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، فروردین و اردیبهشت 1392 
نقش رضایت شغلی و نیرومندی‌های

صفحه 17-24

محسن کچویی؛ علی فتحی آشتیانی


تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی

صفحه 37-42

محمد غلامی فشارکی؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان؛ مهدی حبیبی؛ سمیه السادات انوری؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


بررسی تاثیر استرس شغلی بر اثربخشی مدیران منتخب نظامی

صفحه 51-58

محمدجواد حسینپورفرد؛ حسن رفعتی؛ سیدعبدالرضا بابامحمودی


بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

صفحه 59-68

احمد عامریون؛ بایرام نجاتی زرنقی؛ جواد حسینی شکوه؛ روح الله زابلی؛ علی اکبر کریمی زارچی