بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 92-1391

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

اهداف: مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام طراحی شده است.
روش ها: این پژوهش، مطالعه ای مقطعی است که جامعه مورد مطالعه آن، کلیه جانبازان شیمیایی سطح متوسط و شدید تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام می باشند. جمع آوری اطلاعات به صورت تمام شماری بوده و از پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با شش خرده مقیاس استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مناسب انجام شد.
یافته ها: در این مطالعه میانگین سنی نمونه ها 17/51 با انحراف معیار 87/8 بود. میانگین و انحراف معیار نمره کلی رفتارهای ارتقاء سلامت 94/29 ± 29/129 از نمره کل 208 بود. بالاترین نمره در زیر مقیاس رشد معنوی و کمترین نمره در زیر مقیاس فعالیت فیزیکی بدست آمد. نوع جانبازی پیشگویی کننده رفتار ارتقاء سلامت بوده بطوریکه جانبازان شیمیایی- عصبی کمترین رفتارهای ارتقاء سلامت را انجام می دادند (ضریب تبیین 9/2%).
نتیجه گیری: با توجه به وضعیت نامطلوب رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بویژه فعالیت بدنی در بین جانبازان شیمیایی- عصبی، برنامه های مداخلاتی جهت افزایش این رفتارها توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها