دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، خرداد و تیر 1392 
مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد

صفحه 117-124

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ رضا کرمی نیا؛ شهرود سلیمانی؛ محمد غلامی فشارکی،


افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت

صفحه 125-132

فاطمه بصیری؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ قاسم باقرپور؛ حمیده محمودزاده حسینی؛ معصومه فروتن کودهی؛ محمدرضا نورانی


رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی

صفحه 143-148

طاهره گل‌کاری؛ امیر قمرانی؛ هاجر صالحی؛ حمیدرضا عرب


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی


برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 163-168

فربد عبادی فردآذر؛ عزیز رضاپور؛ احمد راهبر؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ سعید باقری فرادنبه