برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج)، تهران، ایران

3 واحد بودجه و برنامه ریزی مالی، دانشگاه علوم پزشکی قم. قم ایران

4 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج).تهران. ایران

چکیده

اهداف: این مطالعه با هدف برآورد تابع تقاضای دارو برای خانوارهای شهری و روستائی در ایران و شناسایی متغیرهای اثرگذار انجام شد. روش‌ها: این مطالعه مطالعه توصیفی- گذشته نگر در سال 1390 انجام گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از اطلاعات بودجه خانوار در یک سری زمانی 21 ساله (1389-1369) استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و آزمون t آماری انجام گرفت. یافته‌ها: رابطه معنی‌دار بین هزینه‌های داروئی خانوارها و متغیرهای مستقل تابع مشتمل بر شاخص قیمت دارو، درآمد خانوارها و هزینه ویزیت پزشکی وجود داشت. خانوارهای با درآمد بالا (دهک دهم) بیشتر از خانوارهای با درآمد پایین (دهک اول) در بخش دارو هزینه کرده اند. مقدار کشش قیمتی و درآمدی تقاضای دارو برای خانوارهای شهری و روستایی و همچنین میزان تاثیر ویزیت پزشکی بر تقاضای داروی خانوارهای شهری کمتر از یک و بیشتر از صفر برآورد شد. نتیجه‌گیری: سیاست گزاران سلامت باید در اتخاذ سیاست‌های افزایش تعرفه خدمات دارویی، پوشش بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و القایی دارو بررسی همه جانبه انجام دهند.

کلیدواژه‌ها