بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

چکیده

اهداف: تغذیه سالم بعنوان یکی از مهمترین جنبه‌های سلامت شناخته شده و بر عملکرد جسمی و فکری افراد تاثیر زیادی دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) می‌باشد.
روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 327 نفر از کارکنان چهار مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون مقایسه میانگین‌های مستقل ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد بررسی 6/7±02/35 و میانگین سابقه کار آنان 8/7±72/11 تعیین گردید. نتایج نشان داد بین میزان مصرف لبنیات، میوه و سبزیجات با اضطراب، افسردگی، شکایات جسمانی، گوشه گیری اجتماعی و نمره کل سلامت روان در هر دو جنس ارتباط معناداری وجود دارد (01/0>P). اما ارتباط بین مصرف سایر گروه های غذایی با سلامت روان معنادار (05/0

کلیدواژه‌ها