مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 :مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(ع) ، تهران

2 گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(ع) ، تهران

3 محمد غلامی فشارکی، دانشجوی دکتری، آمار زیستی، شماره همراه : 09133038627، آدرس آکادمیک: گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران، درس پست الکترونیک

چکیده

چمقدمه: نیروهای مسلح یکی از ارکان مهم دفاعی هر کشوری هستند و یکی از آسیب‌های جدی که می‌تواند نیروهای مسلح را تضعیف کند، مصرف مواد اعتیادآور می‌باشد. از این رو در مطالعه‌ای مقطعی به بررسی صفات شخصیتی سربازان وابسته و غیر وابسته به مواد در سال 1389پرداختیم.
روش‌ها: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه‌ای می‌باشد. نمونه مورد مطالعه متشکل از 100 نفر (50 نفر وابسته به مواد و 50 نفر بهنجار) از سربازان با حداقل6 ماه خدمت و عدم وجود بیماری جسمی خاص در زمان مطالعه بوده که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار اندازه‌گیری این مطالعه را پرسشنامه فرم کوتاه NEO-FFI و پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک تشکیل می‌داد. در این مطالعه با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین‌ها، تحلیل واریانس) و با استفاده از نرم افزار SPSS16 جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین مقیاس‌های روان رنجور خویی (001/0p < )، برون‌گرایی (001/0p < )، انعطاف پذیری (001/0p < ) و با وجدان بودن (001/0p < ) بین نمرات گروه معتادان و گروه بهنجار تفاوت معنی‌دار وجود داشته، اما در مقیاس دلپذیر بودن تفاوت معنی‌دار بین دو گروه وابسته به مواد و بهنجار (94/0p= ) مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: افراد وابسته به مواد در مقایسه با گروه بهنجار از میزان کمتری از ابعاد شخصیتی مثبت برخوردار بوده و به این دلیل این افراد زندگی پر از مشکلی را سپری می کنند و لذا نظارت بی وقفه‌ای را جهت کاهش آسیب‌پذیر شدن این گروه می طلبد.

کلید‌واژه‌ها: صفات شخصیتی، وابستگی به مواد، اعتیاد، سرباز

کلیدواژه‌ها