حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اهداف: عوامل باکتریایی موجود در هوا می توانند بعنوان یک مدل جهت بررسی عوامل بیولوژیک عمل نمایند .این مطالعه با هدف استفاده از فرایند فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف سودوموناس آئروژینزا از هوا به عنوان یک مدل بیوآئروسلی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه نانوذرات اکسید روی با اندازه 20 تا 40 نانومتر و غلظت 5 درصد بر روی زئولیت طبیعی ایران تثبیت شد. لامپ فرابنفش A با توان های 8 ،16 و 24 وات جهت فرایند فتوکاتالیست مورد استفاده قرار گرفت.. سویه باکتریایی مورد استفاده در این مطالعه سودوموناس آئروژینزا (ATCC: 27853 )بود . ، غلظت آئروسل باکتریایی مورد استفاده در محدوده 107عدد باکتری در هر میلی لیتر جریان هوا بود که با استفاده از نبولایزر تهیه و در سیستم تزریق گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعداد باکتری باقی مانده در جریان هوا با افزایش توان منبع فرابنفش در سیستم کاهش می یابد. به طوریکه درتوان 24 ، 16 و 8 وات به ترتیب نقطه شکست فرایند 170 ، 120 و 30 دقیقه بدست آمد.
نتیجه گیری: فرایند فتوکاتالیست کامپوزیت نانوذرات اکسیدروی تثبیت شده بر روی زئولیت طبیعی ایران ، سیستمی با قابلیت حذف بالا است که می تواند هوای آلوده با عامل بیولوژیک را با راندمان مناسبی در طولانی مدت حذف نمایید.

کلیدواژه‌ها