کوچک سازی بیمارستانها با استفاده از مکانیسم های ادغام و برون سپاری ( بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز)- یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

اهداف: هدف این مطالعه بررسی نظرات صاحب نظران و دست‌اندرکاران مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد کوچک‌سازی بیمارستان‌ها با استفاده از مکانیسم‌های ادغام و برون سپاری است.
روش‌ها: این مطالعه کیفی طی سه جلسه بحث گروهی متمرکز با مشارکت 20 نفر از مدیران و صاحب نظران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
یافته‌ها: در مجموع پنج درون مایه اصلی و هجده زیر موضوع شناسایی گردید. درون مایه‌های اصلی شامل مفاهیم کوچک‌سازی، بستر و شرایط لازم برای کوچک‌سازی، جنبه‌های مختلف برون‌سپاری در بیمارستان‌ها، عوامل تعیین‌کننده‌ی ادغام درون و بین بیمارستانی و چالش‌های پیش روی کوچک‌سازی در ایران می شد.
نتیجه‌گیری: هدف از کوچک‌سازی، افزایش بهره‌وری و ارائه بهترین خدمت به بیمار است. لذا پیشنهاد می گردد قوانین مورد نیاز در این خصوص تدوین و حمایت مسئولین در سطح وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی جلب گردد.

کلیدواژه‌ها