رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اهداف: مفهوم شیفتگی در مرکز روانشناسی مثبت قرار دارد. شیفتگی حالتی است که در آن فرد کاملاً در یک فعالیت درگیر می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی اصفهان در سال 1391 بود.
روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود و شرکت‌کنندگان پژوهش، 260 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی در اصفهان در سال 1391 بودند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار و مقیاس رضایت شغلی انجام شد. داده‌ها با استفاده از آماره‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با نرم ‌افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین شیفتگی مرتبط با کار و سه زیر مقیاس آن (جذب، لذت و انگیزه درونی) با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد (001/0p < ) و بعد لذت کاری بیشترین سهم را در پیش‌بینی رضایت شغلی به خود اختصاص داده بود (001/0p < ).
نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج حاصل از پژوهش، ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی کارکنان را تأیید نمود. بنابراین سازمان‌ها باید در نظر داشته باشند که شیفتگی مرتبط با کار، می‌تواند برای کارکنان و سازمان‌ها مفید واقع شود. لذا مدیران باید به راهکارهایی برای حفظ و ارتقاء رضایت شغلی کارکنان بیندیشند.

کلیدواژه‌ها