اثرات تمرین استقامتی در حضور عصاره خام مگنولیا آفیسینالیس بر کاتالاز و مالون دی آلدهید پلاسمای خون، بافت های کبد و هیپوتالاموس موش های صحرایی نر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

اهداف: تا کنون اثر آنتی اکسیدانی مگنولیاآفیسینالیس (مگنولیا) همراه با تمرینات ورزشی استقامتی مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر سطوح شاخص های آنتی اکسیدانی بافت های مغز و کبد در موش های صحرایی نر انجام شد.
روش ها: در پژوهش حاضر، 28سر موش نر صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه: شاهد (سالین)، تمرین، مگنولیا، و تمرین- مگنولیا تقسیم شدند. گروه تمرین روی نوارگردان به مدت 8 هفته تمرین کردند. گروه مگنولیا و تمرین- مگنولیا مقدار 2میلی لیتر مگنولیا را از راه دهان به مدت 4هفته دریافت نمودند. 72ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، نمونه های خون و بافت برای اندازه گیری آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدهید (MDA) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های t-test و من- ویتنی(Mann-Whitney) در سطح معناداری p≤0.05 آنالیز شدند.
یافته ها: فعالیت آنزیم کاتالاز پلاسما در گروه مگنولیا نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری (P < 0.002) بالاتر بود. تمرین و مگنولیا هر دو موجب تغییر معنی داری (P < 0.007) بر فعالیت آنزیم کاتالاز کبدی شدند. اما تغییرات MDA کبدی فقط در گروه مگنولیا نسبت به شاهد معنی دار (P < 0.013) بود.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که آنزیم کاتالاز و MDA پلاسما و بافتی نسبت به تمرین و مگنولیا رفتار متفاوتی را نشان می دهند. داده ها همچنین از تقویت فعالیت آنزیم کاتالاز به وسیله عصاره مگنولیا حکایت دارد. به نظر می رسد که تأثیر عصاره مگنولیا در کبد به مراتب بیشتر از پلاسما و هیپوتالاموس باشد.

کلیدواژه‌ها