بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری

2 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

اهداف: حرفه پرستاری سرشار از تعاملات، بخصوص در بعد هیجانی است. پرستاران می بایست توانایی شناخت و مدیریت هیجانات خود و بیماران را برای تصمیم گیری بهتر در موقعیت های پیش آمده و ارائه مراقبت کیفی داشته باشند. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی _مقطعی تحلیلی بر روی 212 پرستار بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1390 انجام شد. برای اندازه گیری چهار مولفه هوش هیجانی از پرسشنامه برادبری و گریوز استفاده شد. داده ها با نرم افزار17 SPSS ، آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از نمونه ها 101 نفر زن و 111 نفر مرد بودند. میانگین نمره هوش هیجانی 4/79 بود. از میان چهار مولفه، خودآگاهی و آگاهی اجتماعی بالاترین امتیاز را دارا بود. از متغییرهای جمعیت شناختی تنها میان مولفه خود مدیریتی با سطح تحصیلات و میزان کارانه همبستگی معنی دار وجود داشت (03/0>p).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هوش هیجانی بیشتر پرستاران در سطح متوسط بود. به علاوه از میان متغییرهای جمعیت شناختی تنها میان مولفه خود مدیریتی با سطح تحصیلات و میزان کارانه همبستگی معنی دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها