نقش رضایت شغلی و نیرومندی‌های

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف شناخت نقش پیش‌بینی‌کنندگی رضایت‌شغلی و نیرومندی‌های "من" بر رضایت زناشویی کارکنان نظامی مشغول به کار در شهر تهران صورت گرفت.
روش‌ها: در این پژوهش همبستگی، 330 نیروی نظامی بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای برای حضور در گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه رضایت زناشویی، پرسشنامه رضایت شغلی، و پرسشنامه نیرومندی‌های "من" استفاده شد. داده‌های بدست آمده با روش‌‌های آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بین رضایت شغلی و نیرومندی‌های "من" و رضایت زناشویی همبستگی معنادار و مثبت وجود داشت(P < 0/01). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نیرومندی‌های"من"شامل خردمندی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرده مقیاس حقوق و مزایا از پرسشنامه رضایت شغلی قادر به پیش‌بینی رضایت زناشویی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: آگاهی از نقش شرایط و محیط کار و نیرومندی‌های"من" می‌تواند در افزایش رضایت زناشویی و شاید پیشگیری از مشکلات خانوادگی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها