بررسی تأثیر آموزش بر برخی شاخص‌های سبک زندگی نیروهای پایور یک محیط نظامی در سال 1391

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف: این مطالعه به منظور بررسی تأثیر آموزش بر وضعیت نمایه توده بدنی، عادات غذایی و فعالیت فیزیکی به عنوان متغیرهای سبک زندگی در پرسنل یک محیط نظامی در سال 1391 انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه روی 100 نفر از کارکنان نظامی 59-25 ساله تهران صورت گرفت که 93 نفر پرسش‌نامه را تکمیل کردند. 55 نفر (مبتنی بر هدف) از آن‌ها که دارای نمایه توده بدنی بالای 99/24 بودند تحت مداخله قرار گرفتند. آموزش حضوری و با استفاده از کتابچه در ارتباط با عوارض و پیامدهای ناشی از سبک زندگی نامطلوب داده شد؛ سه ماه بعد به همان شیوه قبل اطلاعات آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.
یافته‌ها: 4/48% افراد دارای اضافه وزن و %7/10 آن‌ها چاق بودند؛ از نظر سبک زندگی در بعد تغذیه %6/51 افراد وضعیت نامطلوب، و از نظر سبک زندگی در بعد فعالیت ورزشی %6/79 دارای سبک زندگی نامطلوب بودند که پس از آموزش به ترتیب به صورت %5/49 و 2/3 و %5/49 و %9/41 شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای افزایش وزن، چاقی و نمایه توده بدنی در نیروهای پایور نظامی و نامطلوب بودن تغذیه و فعالیت فیزیکی و از طرفی موثر بودن آموزش در بهبود سبک زندگی آنان، برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهت بهبود وضعیت تغذیه و پیشگیری از افزایش وزن در این گروه لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها