ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه االله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شوند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بخش­های منتخب یک بیمارستان نظامی و سپس رتبه بندی بخش­های کارا انجام شده است.

روش‌ها: داده­های مربوط به بخش­های منتخب برای استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها از مرکز آمار بیمارستان نظامی در طی سال 1394 جمع آوری گردید و با استفاده از این روش، بخش­های کارامد مشخص شدند و در ادامه پس از توزیع پرسشنامه در میان بیماران بخش­های کارا با استفاده از روش پرامسی رتبه بندی گردیدند.

یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده از میان  21 بخش مورد مطالعه، 6 بخش دارای کارایی بیشتر از 0.9 بوده­اند که در نهایت رتبه بندی بخش­های کارامد در بیمارستان نظامی با استفاده از روش پرامسی به ترتیب عبارتند بودند از: جراحی سر و گردن مردان، زنان و زایمان، داخلی قلب مردان، جراحی عمومی مردان، سی سی یو و جراحی سر و گردن زنان.

نتیجه‌گیری: یافته ها حاکی از آن است که اغلب بخش­ها در بیمارستان نظامی مورد مطالعه به صورت کارامد عمل نمی­کنند که این ناشی از ضعف استفاده بهینه از منابع است. با توجه به اهمیت بسیار بالای بیمارستان ها در ارائه خدمات درمانی و تأثیر زیاد آنها در کارایی نظام سلامت کشور، استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها با ارائه امکان مقایسه و رتبه بندی می تواند گامی مهم برای بهبود مستمر عملکرد بیمارستان ها به خصوص بخش های بالینی باشد.

کلیدواژه‌ها