دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 66، بهمن و اسفند 1395 

پژوهشی اصیل

عوامل ایجاد کننده استرس از دیدگاه قرآن و احادیث

صفحه 299-307

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ یوسف اعظمی


کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان‌های ایران

صفحه 335-343

علی حسن شعبان خمسه؛ محمدرضا ملکی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ شهرام توفیقی


شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390

صفحه 344-352

محمد علی افشاری؛ رضا کچوئی؛ حسین جعفری؛ مهدی زارعی؛ جعفر انیسی؛ مجید ریاضی پور؛ محسن نصرت آبادی