شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 .

2 مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی از بیماری های قارچی و تعیین هویت قارچ های عامل، در هر منطقه ضروری است، این مطالعه با هدف بررسی و شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیای عامل تینه آ ورسیکالر و پیتیروسپوروزیس در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری صورت گرفت.

روش‌ها: این مطالعه  به صورت مقطعی از مهر سال 1390 تا شهریور سال 1391 در سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و سیری (خلیج فارس) بر افراد نظامی انجام شد، پس از تکمیل پرسشنامه از افراد دارای ضایعات مشکوک قارچی (42/1%)، نمونه گیری صورت گرفت، نمونه های تهیه شده به دو روش قارچ شناسی (آزمایش مستقیم و کشت) و مولکولی (PCR-sequencing) آزمایش شدند.

یافته‌ها: در این بررسی تعداد 102 نفر نظامی با میانگین سنی 26 سال و با دامنه سنی 53-19سال، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 17نفر ( 16/7%) به بیماری های قارچی مبتلا بودند که شامل پیتروسپوروزیس (شوره سر) (58/8 %)، تینه آ ورسیکالر (35/3 %) و درماتوفیتوزیس (5/9 %) می باشد. گونه غالب عامل شوره سر و تینه آ ورسیکالر به ترتیب  مالاسزیا رستریکتا (80%) و مالاسزیا گلوبوزا (67%) بود.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه شایعترین گونه مالاسزیای عامل بیماری پیتروسپوروزیس و تینه آ ورسیکالر به ترتیب مالاسزیا رستریکتا و مالاسزیا گلوبوزا بود که مطابق با مطالعات انجام شده در ایران و جهان است. در این بررسی، به روش دستی از نمونه مستقیم تراشه بیمار DNA مالاسزیاها استخراج گردید که در ایران به ندرت گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها