کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان‌های ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت در خدمات بهداشتی یعنی سطحی از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش دهد و مطابق دانش حرفه ای روز باشد. نظام‌های بهداشتی و درمانی دنیا، الگوها و ابزارهای حاکمیتیِ تنظیم گر گوناگونی از جمله اعتباربخشی های دوره‌ای و مستمر بیمارستانها را طراحی و به اجرا می گذارند. به منظور تضمین کیفیت چنین ابزارهایی لازم است همواره از مهارت تحلیل ذینفعان، یعنی شناخت تحلیلی اشخاص و سازمان هایی که در فرآیند اصلاحات بیمارستانی نقش تاثیرگذاری دارند، جهت کسب اطلاعات موثرو صحیح بهره برد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تحلیلی ذینفعان در نظام اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران طراحی و اجرا گردید.

روش ها: این مطالعه کاربردی به شیوه "توصیفی- تطبیقی" و بر اساس مدل 8 مرحله ای تحلیل ذینفعان "کامی اشمیر" در چهار فاز اجرایی طراحی و با مشارکت و نظرسنجی چند مرحله ای از 29 صاحبنظر داخلی شاغل در سطوح مختلف فنی و اجرایی (صف و ستادی) نظام اعتباربخشی بیمارستان های خصوصی و دولتی کشور اجرا شد.

یافته ها: ترکیب تحلیلی ذینفعان در "الگوی ارزشیابی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران" برخلاف انتظار به مشارکت تنها دو وزارتخانه و سازمانهای بیمه درمانی محدود نبود. کاربست مدل انتخابی منجر به شناسایی 17 گروه از ذینفعان به ترتیب اهمیت در کلیه سطوح نظام بهداشتی و درمانی ایران گردید که در صورت انجام همکاری های موثر عملیاتی در دو حالت "قطعی و مشروط" برقراری پوشش فراگیر خدمات در سه سطح کشوری، استانی و منطقه‌ای را تضمین می نمایند.

نتیجه گیری: کاربست الگوی "کامی اشمیر" که توسط سازمان جهانی بهداشت توصیه و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت می تواند ابزار شناسایی علمی و پشتوانه اجرایی مناسبی در طراحی بومی و استقرار الگوی اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران باشد. بدیهی است تنها در صورت برقراری تعاملات ساختاری و یا عملیاتی موثر کلیه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و تشکل‌های مردمی با ترکیب تحلیلی پیشنهادی میتوان تحقق اهداف فرابخشی نظام بهداشتی و درمانی کشور را انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها