اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر میزان آمادگی جسمانی و مولفه‌های ترکیب بدنی نیروهای نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی جسمانی برای نیروهای نظامی یک اولویت و تضمین کننده دستیابی به همه اهداف ماموریت است و یکی از ابعاد علنی آمادگی، توانمندی‌های جسمانی در نیروهای مسلح است. هدف از تحقیق حاضر اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر میزان آمادگی جسمانی و مولفه‌های ترکیب بدنی نیروهای نظامی است.

روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. در این تحقیق 30 نفر از نیروهای یکی از مراکز نظامی شهر کرمان حضور داشتند که به طور تصادفی به دو گروه مداخله (15n=) و کنترل (15n=) تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته) تمرین تناوبی شدید را که شامل 3 ست پروتکل رست (6 وهله 35 متر با 10 ثانیه استراحت بین هر وهله) با 4 دقیقه استراحت بین هر ست در هفته اول و به گونه فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می‌شد، اجرا کردند. آزمودنی‌های گروه کنترل در این دوره در هیچ‌گونه فعالیت ورزشی شرکت نکردند. جهت مقایسه میانگین متغیرها از آزمون کوواریانس و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد وزن (p=0.001)، شاخص توده بدن (p=0.001)، درصد چربی (p=0.001)، محیط دور کمر (p=0.003) و محیط دور باسن (p=0.001)، کاهش معنی‌دار و حداکثر اکسیژن مصرفی (p=0.001) و توان (p=0.001) و چابکی (p=0.003) افزایش معنی‌داری را در گروه مداخله نسب به کنترل داشته است. همچنین نشان داده شد که مقادیر فشار خون سیستول (p=0.28) و دیاستول (p=0.15) تغییرات معنی‌داری نداشته است.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که نیروهای نظامی می‌توانند برای افزایش آمادگی جسمانی و بهبود ترکیب بدن تمرینات HIT را در برنامه‌های ورزشی خود قرار دهند.  

کلیدواژه‌ها