نیاز سنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت: یک مطالعه ترکیبی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: تعیین نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی حوزه اقتصاد سلامت در یک مرکز تحقیقاتی در ایران.

روش‌ها: مطالعه حاضر به روش ترکیبی انجام پذیرفت. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و گروه‌های متمرکز و برای رتبه‌بندی عناوین پژوهشی احصاء شده از متد دلفی بهره برده شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار آلفا کرونباخ پرسشنامه که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، برابر با 81/0 بود.

یافته‌ها: با توجه به تحلیل داده‌ها و نظرات متخصصان 8 محور عمده تحقیقاتی: بازار نیروی انسانی، تأمین مالی و بیمه، ارزیابی اقتصادی فن آوری سلامت، هزینه، درآمد و تولید مراکز ارائه خدمت، روش‌های پرداخت، خصوصی‌سازی، عدالت و عرضه تقاضای خدمات سلامت برای بخش اقتصاد تعیین شد. این محورها در مجموع شامل 102 عنوان تحقیقاتی می‌شدند. بیش‌ترین میانگین نمره با مقدار 5/3 مربوط به محورهای بازار نیروی انسانی و عدالت در سلامت بود و کمترین مقدار در بین محورها مربوط به محور روش پرداخت با میانگین 3 بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به کمیابی منابع و محدودیت‌های بودجه‌ای، نیازسنجی و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی منجر به تخصیص مناسب تر منابع و اثربخشی بیشتر عملیات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها