بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)، تهران ،ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اهداف: مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی به انجام رسید.

روش‌ها: مطالعه توصیفی و تحلیلی حاضر به روش مقطعی در سال 1394 بر روی 240 نفر از مدیران ارشد، میانی و اجرایی در بیمارستان‎های نظامی ‎و غیر نظامی شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان دارای 6 مولفه و 40 گویه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS21.0 و به کمک آزمون های ناپرامتریک من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد در بین ابعاد مدیریت زمان، بیشترین میانگین مربوط به بعد اولویت بندی اهداف و فعالیت ها با میانگین 79/1 امتیاز و کمترین میانگین مربوط به بعد هدف گذاری با میانگین 56/1 امتیاز می باشد. همچنین نتایج آزمون من ویتنی و ویلکوکسون نشان داد که در کلیه ابعاد مدیریت زمان بیمارستان نظامی نسبت به بیمارستانهای غیر نظامی بصورت معنی داری از سطح میانگین بالاتری برخوردار بوده است.

نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد که مدیران از نظر مهارت های مدیریت زمان در سطح متوسطی قرار دارند. ارزیابی مهارتها و رفتارهای زمانی مدیران به منظور درک بهتر آنها از استراتژی های مورد استفاده شان در مدیریت زمان و آگاهی بخشی به آن ها در زمینه مدیریت نمودن زمان خود پیشنهاد می گردد.  

کلیدواژه‌ها