مدل سازی ریاضی تخصیص تخت در یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه االله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ارائه خدمات با کیفیت و کاهش هزینه ها، صنعت بهداشت و درمان را در سرتاسر جهان تبدیل به یک فضای پر چالش برای مدیران کرده است. یکی از راه های دستیابی به اهداف مذکور با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی سیستم ها، بهینه سازی تعداد تجهیزات می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی تعداد تخت بخش های مختلف یک بیمارستان نظامی توسعه یافته است.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه پژوهش عملیاتی و مدلسازی ریاضی می باشد. ابتدا مدلی با فرض عدم امکان جابجایی تخت ها میان بخش ها طراحی شده است و سپس در گام بعدی با حذف این فرض مدلی دیگر توسعه داده شده است. جهت ارزیابی مدل ها از داده های یک بیمارستان نظامی بهره گرفته شده است و نهایتاً مدل ها در نرم افزار بهینه سازی 24.5.6.GAMS کدنویسی و حل شده است.
یافته‌ها: نتایج اجرای مدل های اول و دوم  مدل 1 و مدل 2 به ترتیب 3.729.845.000 و 3.529.845.000 ریال هزینه در سال را برای بیمارستان نظامی مورد مطالعه به همراه دارد در حالیکه این رقم برای وضعیت فعلی برابر با 4.084.080.000 ریال می باشد. تعداد تخت های فعال در سیستم در هر یک از روش های موجود جهت برنامه ریزی ظرفیت بیمارستان نظامی که برگرفته از وضعیت فعلی، مدل 1 و مدل 2 می باشند به ترتیب برابر با 65، 43 و 43 تخت می باشد.
نتیجه‌گیری: تعداد تخت های فعلی بیمارستان نظامی مورد مطالعه که برابر با 63 تخت می باشد فاصله نسبتاً زیادی از تعداد بهینه تخت یعنی عدد 43 که خروجی مدل های 1 و2 می باشند، دارد. این تفاوت معنادار در تعداد تخت به علت بالاتر بودن ظرفیت بیمارستان از حالت بهینه می باشد که هزینه هایی همچون هزینه نگهداری بیشتری را به سیستم تحمیل می کند. اگر بیمارستان نظامی از روش های دوم و سوم که به ترتیب خروجی های مدل های ریاضی 1 و 2 می باشند استفاده کند می تواند کاهش هزینه ای به ترتیب برابر با 354،235 و 554،235 هزار ریال در سال را برای سیستم به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها