تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران

3 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 واحد توسعه پژوهشهای بالینی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سازمان ها در محیط هایی فعالیت می­کنند که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی دائماً در حال تغییر هستند. اعتقاد بر این است که فناوری اطلاعات در این شرایط می تواند قابلیت های سازمان ها را افزایش دهد، در حالی که بطور همزمان با کاهش هزینه ها همراه باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوطه و میزان تاثیر آنها بر بکارگیری، و استفاده از  فناوری اطلاعات در سازمان های بیمه سلامت استان گیلان است.
روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال 1395نجام گرفت. نمونه آماری شامل 45 نفر از خبرگان صنعت بیمه سلامت در شهرستان رشت و 16 شهرستان تابعه استان گیلان بودند. جمع آوری داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 6 بُعد عوامل مدیریتی، انسانی، فرهنگی، محیطی، سازمانی و تکنولوژیکی انجام گرفت که این پرسشنامه ها توسط خبرگان صنعت بیمه سلامت تکمیل گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert Choice نسخه 11 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته های مطالعه نشان داد که رتبه بندی عوامل (و متغیرهای) تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت از دیدگان خبرگان این عرصه، به ترتیب موثرترین شامل عامل مدیریتی (متغیر انگیزه و حمایت لازم برای مدیران)، عامل محیطی (متغیر وجود شبکه یکپارچه در کشور)، عامل سازمانی (متغیر بودجه کافی جهت تجهیز سخت افزار و نرم افزار)، عامل تکنولوژیکی (متغیر آسان نمودن کاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات)، عامل انسانی (متغیر طی نمودن دوره های آموزشی مرتبط برای کارکنان و کاهش دادن مقاومت کارکنان در برابر تغییر)، و عامل فرهنگی (متغیر آشنایی مردم و مسئولین با عملکرد فناوری اطلاعات) بود.
نتیجه‌گیری: به منظور بهبود استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه در استان گیلان، گذراندن دوره های آموزشی فناوری اطلاعات، کاهش مقاومت در برابر تغییرات، آشنایی جامعه با عملکرد فناوری اطلاعات، توسعه و ارتقا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از جنبه های مهم و تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها