دوره و شماره: دوره 19، شماره 6 - شماره پیاپی 72، بهمن و اسفند 1396 

مروری

کیفیت زندگی جانبازان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 523-531

رضا قانعی قشلاق؛ محبوبه نظری؛ فائزه راستگو؛ سحر دالوند؛ محمد فرج زاده؛ عباس عبادی


یادگیری خدمات محور در پرستاری: یک تحلیل مفهوم تکاملی راجرز (مطالعه مروری)

صفحه 532-543

فرشید رحیمی بشر؛ سید مصطفی حسینی؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ امیر واحدیان عظیمی


پژوهشی اصیل

بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته

صفحه 544-550

شهلا علیاری؛ آرمین زارعیان؛ آراسب دباغ مقدم؛ میثم حسینی امیری


تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

صفحه 616-623

محمدکریم بهادری؛ فردین مهرابیان؛ احسان تیموزاده؛ رامین روانگرد؛ مریم یعقوبی؛ سید مصطفی حسینی