کیفیت زندگی جانبازان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 بیمارستان اختر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

5 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سربازان حاضر در جنگ نظامی پیامدهای جسمی و روانی زیادی را متحمل می شوند که روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی آن ها تأثیر سوء می گذارد. هدف از این مطالعه مروری، برآورد نمره کلی کیفیت زندگی جانبازان ایرانی بود.
روش‌ها: در مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر جستجو با استفاده از کلید واژه های war veteran,  quality of life, Iran و ترکیبات آن‌ها در پایگاه های ملی و بین المللی بدون محدودیت زمان چاپ مقالات، انجام شد. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز و مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند. ناهمگنی بین مطالعات با آزمون I2 بررسی شد. داده ها با نرم افزار STATA نسخه 12 تحلیل شد.
یافته‌ها: تحلیل 19مقاله منتخب با حجم نمونه 2575 نفر نشان داد میانگین نمرات ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی جانبازان ایرانی به ترتیب برابر 6/41 (با فاصله اطمینان 95%: 69/37-02/47) و 22/42 (با فاصله اطمینان 95%: 04/37-40/47) بود. کمترین نمره کیفیت زندگی جسمی (79/28 با فاصله اطمینان 95%: 92/21-66/35) و روانی (86/33 با فاصله اطمینان 95%: 08/25-64/42) مربوط به جانبازان شیمیایی بود.
نتیجه‌گیری: جانبازان ایرانی کیفیت زندگی جسمی و روانی پایینی دارند که ارائه راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت زندگی آن ها ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها