آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی از دیدگاه متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات: یک مطالعه تحلیل مضمون

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)،

3 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی،پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فن‌ آوری تلفن همراه در دانشگاه­ها به شکلی روزافزون گسترش یافته است و این در حالی است که پژوهش های انسانی اجتماعی معطوف به آن نادر است. هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی و ارایه مدل مفهومی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی در سال 1395 می­باشد.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوی مضمونی می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته به همراه بررسی اسناد و مدارک بود. مصاحبه به صورت نیمه­ساختار یافته با 11 نفر از خبرگان حوزه رسانه و ارتباطات به صورت هدفمند صورت گرفت.جهت تحلیل یافته­های مصاحبه از تحلیل مضمون یعنی کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی از طریق مضامین فراگیر استفاده گردید.
یافته‌ها: طبق یافته های بدست آمده از این مطالعه، در مجموع سه کارکرد و سه کژکارکرد بعد علمی- آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و ارتباطی و 35 شاخص به عنوان آسیب­های مثبت و منفی تلفن همراه تعیین گردید. همچنین در مجموع سه بعد درون فردی، محیطی و سازمانی برای ارتقای قابلیت­ها و مقابله با تهدیدات تلفن همراه و 15 شاخص به عنوان راهکار برای ارتقای قابلیت­ها و مقابله با تهدیدات تلفن همراه معرفی گردید.
نتیجه‌گیری: کاهش پیامد های منفی و ارتقای کاربرد مثبت تلفن همراه در حوزه ارتباطی، آموزشی و فرهنگی اجتماعی در دانشجویان نظامی باید مورد توجه قرار گیرد.همچنین این مطالعه میتواند به عنوان مطالعه اکتشافی جهت استفاده در دانشجویان نظامی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها