بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه بقیه الله

چکیده

زمینه و هدف: ایمنی بیمار به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت بوده و فرهنگ ایمنی بیمار از جمله عواملی است که کمک می کند تا از جنبه های مختلف ایمنی بیمار و عوامل مؤثر بر آن آگاهی یافت. از جمله این عوامل می توان به فرسودگی و رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی بیمارستان ها اشاره نمود. از این رو این مطالعه با هدف بررسی رابطه فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی شهر تهران انجام پذیرفته است.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 136 نفر از کارکنان خدمات درمانی شاغل در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در سال 1395 با روش نمونه گیری طبقه ای انجام گردید. ابزار استفاده شده در این مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش، رضایت شغلی JSS و پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار و فرم اطلاعات دموگرافیک بود. در این مطالعه رابطه بین متغیرهای جنسیت، تأهل، نوع عضویت، سمت، نوبت کاری، سن، سابقه کاری، تحصیلات، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با فرهنگ ایمنی بیمار مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: این مطالعه شامل 20 نفر (15%) مرد و 116 نفر (85%) زن با متوسط سنی 99/36 با انحراف معیار 63/8 بود. در این مطالعه فرسودگی شغلی (51/0-=r ، 001/0>P) با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه معکوس و رضایت شغلی (45/0=r ، 001/0>P) با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه مستقیم معنی دار آماری نشان دادند. نتایج آزمون رگرسیون پسرو  نیز حاکی از معنی داری فرسودگی شغلی (005/0P=) و رضایت شغلی (04/0P=) با فرهنگ ایمنی بیمار بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش مؤثر دو عامل رضایت و فرسودگی شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار می توان با مدیریت نمودن این دو متغیر در محیط کار بر بهبود فرهنگ ایمنی بیمار کمک نمود.

کلیدواژه‌ها