بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با توجه به چالش های فراوان در سازمان ها، انجام فرایند های مدیریت استراتژیک بیش از گذشته برای سازمان هایی چون بیمارستان ضروری است و بدون انجام آن برای بسیاری از سازمان ها حتی ادامه بقا هم میسر نخواهد بود. با توجه به اهمیت تفکر استراتژیک در بهره‌وری و نوآوری سازمان‌ها بخصوص بیمارستانها، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یکی از بیمارستان های نظامی انجام شد.
روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی کل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان نظامی به روش سرشماری در سال 1395 وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل 3 پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک بر اساس مدلLiedtka ، پرسشنامه بهره وری بر اساس مدل Hersey - Blanchard Model و پرسشنامه نوآوری Chang و Lee بوده است. تحلیل داده‌ها با برآورد همبستگی پیرسون، با استفاده از نرم‌افزار SPSS-18 صورت پذیرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه 17 نفر (میانگین سنی 45 سال) از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان نظامی شرکت داشتند. ارتباط معنا داری، بین تفکر استراتژیک و بهره وری (r=0.59, P=0.013) و همچنین با نوآوری (r=0.54, P=0.021) وجود دارد (P=0.021, P=0.013). به این ترتیب که هر چه تفکر استراتژیک در بین مدیران سازمان بیشتر باشد نوآوری و بهره وری در سازمان هم بیشتر می شود. همچنین بین تفکر استراتژیک با متغیرهای سن، میزان سابقه کار، میزان سابقه در پست های مدیریتی و مدرک تحصیلی افراد ارتباط معنا داری مشاهده نشد (0.05 <p).
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معنی دار تفکر استراتژیک با بهره وری و نوآروی در این پژوهش، می توان به این واقعیت پی برد که با کاهش تفکر استراتژیک، از میزان بهره وری و نوآوری در سازمان کاسته می شود و باعث رکود و عدم موفقیت آن می شود.

کلیدواژه‌ها