بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه بهداشت مادران و نوزادان، دانشکده پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی آجا

2 گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

4 گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که تعداد قابل ‌توجهی از جوانان ایرانی در زمان بدو ورود به خدمت نظام وظیفه سربازی دارای اضافه وزن و چاق می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه KAP در دو مرکز نظامی در استان یزد (سال 1395) انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 94 سرباز وارد مطالعه شدند. میزان دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن با پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته روا و پایا اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار دانش 34/1 ± 3/8، شدت درک شده 9/1 ± 7/10، حساسیت درک شده 69/1 ± 1/9 و خودکارآمدی درک‌شده 30/2 ± 11/10 بود. همبستگی مستقیم معنی‌داری بین نمره دانش سربازان و شدت درک‌شده وجود دارد (021/0 =p). اما بین دانش و اثربخشی درک شده رابطه معکوس معنی‌داری وجود داشت (04/0 =p). نتایج مطالعه نشان داد، اثربخشی درک شده و عملکرد رابطه مستقیم معنی‌داری دارند (001/0 >p).
نتیجه‌گیری: سربازان از دانش، نگرش و عملکرد ایده‌آلی در مورد مدیریت چاقی برخوردار نمی‌باشند. بنابراین استفاده از مداخلات آموزشی مناسب به منظور ارتقاء این متغیرها در سربازان چاق و دارای اضافه وزن در طی دوره خدمت نظام وظیفه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها