یادگیری خدمات محور در پرستاری: یک تحلیل مفهوم تکاملی راجرز (مطالعه مروری)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

4 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یادگیری خدمات محور به عنوان نوعی یادگیری تجربی شناخته شده و آموزش پرستاری را به جهان واقعی پیوند می­دهد. هدف از این مطالعه بررسی مفهوم یادگیری خدمات محور در پرستاری با کمک روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز است.
روش‌ها: در این مطالعه مروری پایگاه­های انگلیسی زبان Science Direct، Medline، Cochrane library و Cinahl و فارسی زبانScientific Information Database  با جستجوی سه مرحله­ای از سال 2005 تا سال 2015 مورد جستجو قرار گرفتند. به منظور ارائه مدل مفهومی یادگیری خدمات محور، از روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز استفاده شد.
یافته‌ها: از 6543 مقاله جستجو شده در مرحله اول، 165 مقاله وارد مرحله دوم شدند که تنها 32 مقاله عمیقاً مربوط به حیطه پرستاری بود. با استفاده از پاسخ­های داده شده به سوالات 9گانه مطرح شده در مطالعه، مدل رویکرد نوین یادگیری خدمات محور ارائه شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به روند رو به افزایش درخواست جامعه از مراکز آموزشی برای فارغ التحصیل نمودن دانشجویانی که توانایی خدمت در محیط ­های واقعی زندگی اجتماعی را دارا باشند، ضرورت توجه و تاکید ویژه به این رویکرد نوین آموزشی توصیه می­شود. به منظور ارزشیابی عینی­تر از این رویکرد نوین آموزشی توصیه به استفاده از چک لیست­های تخصصی آن می­شود.

کلیدواژه‌ها