چالش‌های دستیابی به شاخص‌های بیمارستان سبز: یک مطالعه ترکیبی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیمارستان سبز مفهومی در راستای صیانت محیط زیست از اقدامات مخرب انسان است که پس از جنگ­‌های جهانی و انقلاب صنعتی و تخریب روزافزون محیط زیست، در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ظهور کرد. بیمارستان­‌ها نیز با توجه به مسئولیت­‌های اجتماعی خود به سمت اجرای شاخص­‌های بیمارستان سبز حرکت کردند. این مطالعه در راستای بررسی وضعیت و چالش­‌های موجود در دستیابی به شاخص‌­های بیمارستان سبز طراحی گردیده است.
روش‌ها: این مطالعه از نوع ترکیبی (کمی-کیفی) بود که در یک بیمارستان نظامی، آموزشی و مرجع منتخب شهر تهران به‌­صورت موردی در سال 1396 انجام شد. فاز اول مطالعه به‌­صورت کمی بود و اطلاعات از طریق چک لیست ترجمه شده و آمارهای اولیه بیمارستانی گردآوری شدند. در فاز دوم که به­‌صورت کیفی انجام گردید، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه­‌ساختاریافته با 10 نفر از کارکنان بیمارستان شاغل در حیطه­‌های مرتبط با بیمارستان سبز، جمع­‌آوری شده و در نهایت داده­‌ها به‌­وسیله نرم‌­افزار EXCEL و ATLAS ti. V.7 با استفاده از شاخص‌­های مرکزی (کمی) و تحلیل محتوای قراردادی (کیفی) تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج فاز اول، میزان رعایت استاندارهای بیمارستان سبز بر اساس چک لیست برابر 56/8 درصد بود. در فاز دوم چالش­‌های عمده بیمارستان در 2 حیطه اصلی عوامل درون­‌سازمانی و برون‌­سازمانی و 7 حیطه فرعی چالش‌­های نیروی انسانی، سازمانی و مدیریتی، فنی، مالی، قوانین و مسائل خارجی، فرهنگی و عوامل مربوط به مراجعه‌­کنندگان سازمان تقسیم‌­بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس چالش‌­های احصا شده لازم است بیمارستان با همکاری برون‌­بخشی نسبت به آموزش و فرهنگ‌­سازی مراجعه­‌کنندگان و پرسنل، اصلاح قوانین حاکمیتی نظیر تعرفه­‌های انرژی، اصلاح تفکر مدیریت در برخورد با مسائل زیست محیطی و اولویت دادن به این مسائل اقدام کند تا مسیر دستیابی به شاخص­‌های بیمارستان سبز مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Green Service Selection Instructions, (2008). [In Persian]. Available from: https://igm.doe.ir/portal/file/?1065488/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf. [accessed 12 October 2021] 2. Khan FI, Raveender V, Husain T. Effective environmental management through life cycle assessment. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2002;15(6):455-66. https://doi.org/10.1016/S0950-4230(02)00051-7 3. Petak WJ. Environmental planning and management: The need for an integrative perspective. Environmental Management. 1980;4(4):287-95. https://doi.org/10.1007/BF01869422 4. Iran's general environment policy (2015). [In Persian]. Available from: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31422. [accessed 12 October 2021] 5. Vision of the Islamic Republic of Iran in 1404, (2003). [In Persian]. Available from: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295. [accessed 12 October 2021] 6. Constitution of the Islamic Republic of Iran, (1979). [In Persian]. Available from: https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution. [accessed 12 October 2021] 7. Firoozi M. The right to the environment. Tehran: Publications SID; 2005. [In Persian] 8. Reller A, Bristol-Myers Squibb C, Wissenschaftszentrum U. Greener hospitals : improving environmental performance. Augsburg: Wiss.-Zentrum Umwelt, Univ.; 2000. Available from: https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/greener-hospitals.pdf. [accessed 12 October 2021] 9. World Health Organization. Healthy hospitals, healthy planet, healthy people: Addressing climate change in healthcare settings. Geneva: WHO. 2008. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/healthy-hospitals-healthy-planet-healthy-peopled30658c8-3801-4dae-84cc-37b964fdd0bd.pdf?sfvrsn=8b337cee_1&download=true. [accessed 12 October 2021] 10. Sahamir SR, Zakaria R. Green Assessment Criteria for Public Hospital Building Development in Malaysia. Procedia Environmental Sciences. 2014;20:106-15. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.015 11. Ali Taleshi M, Nejadkoorki F, Azim Zadeh H, Ghaneian M T, Namayandeh S M. Toward Green Hospital Standards in Yazd Educational Hospitals in 2013. sjimu. 2014; 22 (5) :114-127. http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1516-en.html 12. Ferenc J. Going greener. Hospitals continue to make sustainability a priority. Health Facil Manage. 2010 Dec;23(12):24-8. PMID: 21265426. 13. Tan LP. Implementing ISO 14001: is it beneficial for firms in newly industrialized Malaysia? Journal of Cleaner production. 2005;13(4):397-404. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.12.002 14. Shaabani Y, VafaeeNajar A, Hooshmand E. Investigation and Comparison of Available Models for Green Hospitals. Journal of Healthcare Management. 2016;7(1):15-25. 15. Teymourzadeh E, Yaghoubi R, Ghanizadeh G, Zaboli R. Green Hospital; an Overview of the Most Important Indicators. hrjbaq. 2022;7(2):106-24. http://dx.doi.org/10.52547/hrjbaq.7.2.106 16. Murray GF. “Though Medicine Can Be Learned, It Cannot Be Taught”—The First 100 Years: Flexnerian Competency 2010. The Annals of thoracic surgery. 2010;90(1):1-10. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2010.03.060 17. Karimi S, Nasr A. Methods for analyzing interview data. Pazhuhesh. 2013;4(1). [In Persian] 18. Cheng L, Sun N, Li Y, Zhang Z, Wang L, Zhou J, Liang M, Cui X, Gao G, Yuan Q. International comparative analyses of incidents reporting systems for healthcare risk management. J Evid Based Med. 2011 Feb;4(1):32-47. https://doi.org/10.1111/j.1756-5391.2011.01119.x 19. Azar FE, Farzianpour F, Foroushani AR, Badpa M, Azmal M. Evaluation of Green Hospital Dimensions in Teaching and Private Hospitals Covered by Tehran University of Medical Sciences. Journal of Service Science and Management. 2015;Vol.08No.02:8. http://dx.doi.org/10.4236/jssm.2015.82029 20. Teymourzadeh E, Ghanizadeh G, Zaboli R, Yaghoubi R. Survey on Key Indicators of the "Green Hospital" in a Selected Military Hospital. Journal of Military Medicine. 2020;22(4):401-9. http://dx.doi.org/10.30491/JMM.22.4.10 21. Mostafa GM, Shazly MM, Sherief WI. Development of a waste management protocol based on assessment of knowledge and practice of healthcare personnel in surgical departments. Waste management. 2009;29(1):430-9. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2007.12.009 22. Abdulla F, Qdais HA, Rabi A. Site investigation on medical waste management practices in northern Jordan. Waste management. 2008;28(2):450-8. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2007.02.035 23. Askarian M, Vakili M, Kabir G. Hospital waste management status in university hospitals of the Fars province, Iran. International Journal of Environmental Health Research. 2004;14(4):295-305. https://doi.org/10.1080/09603120410001725630 24. Bastani P, Vatankhah S, Salehi M. Performance Ratio Analysis: A National Study on Iranian Hospitals Affiliated to Ministry of Health and Medical Education. Iranian Journal of Public Health. 2013;42(8):876-82. 25. McKee M, Healy J. The role of the hospital in a changing environment. Bulletin of the World Health Organization. 2000;78(6):803-10. PMID: 10916917; PMCID: PMC2560784. 26. Ravangard R, Hatam N, Teimourizad A, Jafari A. Factors affecting the technical efficiency of health systems: A case study of Economic Cooperation Organization (ECO) countries (2004–10). International Journal of Health Policy and Management. 2014;3(2):63-9. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2014.60 27. Shepard d, S., Dominic h, Yvonne E. Analysis of hospital costs: a manual for managers. Geneva: World Health Organization, 2000. 28. Zahedi S, Rahmati L. Environment Management System effectiveness in Tehran's Hospitals Based on ISO 14000. J Publ Admin. 2009;1:49-60. 29. AbbasZadeh A, Borhani F, SeyedGheibi FS, Shokouhi M. Organizational commitment and its dimensions in nurses working in hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Medical Ethics. 2013;7(23):33-46. [In Persian]. https://doi.org/10.22037/mej.v7i23.4542 30. Soliman SM, Ahmed AI. Overview of biomedical waste management in selected Governorates in Egypt: A pilot study. Waste management. 2007;27(12):1920-3. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.08.009 31. Boyle C. Solid waste management in New Zealand. Waste Management. 2000;20(7):517-26. https://doi.org/10.1016/S0956-053X(00)00023-4 32. Shinee E, Gombojav E, Nishimura A, Hamajima N, Ito K. Healthcare waste management in the capital city of Mongolia. Waste management. 2008;28(2):435-41. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.12.022 33. Read AD. Making waste work: making UK national solid waste strategy work at the local scale. Resources, conservation and recycling. 1999;26(3):259-85. https://doi.org/10.1016/S0921-3449(99)00015-4b