دوره و شماره: دوره 24، شماره 7 - شماره پیاپی 116، مهر و آبان 1401 

پژوهشی اصیل

چالش‌های دستیابی به شاخص‌های بیمارستان سبز: یک مطالعه ترکیبی در ایران

صفحه 1437-1446

10.30491/JMM.24.7.1437

روح الله یعقوبی؛ قادر غنی زاده؛ روح الله زابلی؛ احسان تیمورزاده


پژوهشی اصیل

بررسی ارتباط بین مواجهه با صدا با سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه برق

صفحه 1462-1473

10.30491/JMM.24.7.1462

شعری سوری؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ علی صالحی سهل آبادی؛ سهیلا خداکریم اردکانی؛ فهیمه رمضانی تهرانی


مروری کوتاه

پتانسیل درمانی ویروس‌های انکولیتیک در درمان سرطان ریه ناشی از عوامل شیمیایی جنگی

صفحه 1494-1503

10.30491/JMM.24.7.1494

مجدالدین قلاوند؛ احسان لطفی؛ هادی لطفی؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه