چه چیزی طب پیشگیری را از پیشگیری پزشکی در سیستم‌های مراقبت سلامت متمایز می‌کند؟

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری سلامت، موسسه آینده‌پژوهی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

نامه به سردبیر

کلیدواژه‌ها


1. Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. "Actual causes of death in the United States, 2000". JAMA.2004. 291 (10): 1238–45. 2. Patterson C, Chambers LW. Preventive health care. Lancet. 1995 Jun 24;345(8965):1611-5. doi: 10.1016/s0140-6736(95)90119-1. PMID: 7783540. 3. Miettinen OS. Reflections on preventive medicine. Prev Med. 2014 Oct;67:313-5. doi: 10.1016/j.ypmed.2014.07.022. Epub 2014 Jul 18. PMID: 25045837. 4. Rose, G., 2008 (with commentary by Kwa K-T and MarmotM). Rose's strategy of preventive medicine. The complete original text. Oxford: Oxford University Press. 5. Vidyarthi N, Kuzgunkaya O. The impact of directed choice on the design of preventive healthcare facility network under congestion. Health Care Manag Sci. 2015 Dec;18(4):459-74. doi: 10.1007/s10729-014-9274-2. Epub 2014 May 31. PMID: 24879402. 6.Azizi Fereydoun, Hatami Hossein, Jangharbani Mohsen. Epidemiology and control of common diseases in Iran. Second edition,2000 7.Gordis Leon. Epidemiology. Fifth edition: 2014 8.Hatami Hossein, Razavi Mansour, Ardabili Iftikhar, Majlisi Fereshte. Comprehensive book of public health. Third edition.2013