بررسی ارتباط بین مواجهه با صدا با سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه برق

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید‌مثل، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شاغلین در نیروگاه­‌های برق به‌­علت کار با بوستر پمپ­‌ها، کندانسورها، فن­‌ها، بویلرها، دریچه‌­های بخار و سایر تجهیزات در مواجهه با صدا می­‌باشند. صدا به عنوان یک عامل زیان­‌‌آور شایع، اثرات مخربی بر سلامتی انسان دارد. احتمال اثر صدا به عنوان یک استرس‌­زای شغلی بر فاکتورهای باروری وجود دارد و یکی از مشکلات مشاهده شده در جوامع مختلف ناباروری است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط مواجهه شغلی با صدا با سطح برخی هورمون­‌های تولید مثل مردان شاغل در نیروگاه برق می‌­باشد.
روش‌ها: مطالعه توصیفی-تحلیلی در بین شاغلین بخش‌های مختلف نیروگاه­ برق منتخب در اطراف تهران در سال 1398 اجرا شد. 122 مرد شاغل در نیروگاه با شرایط سنی 50-20 سال، عدم سابقه ناباروری و عدم مصرف داروهای مکمل بدنسازی و استروئیدی انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه­‌های مصرف دخانیات و کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI)، قد و وزن به منظور محاسبه  BMIسنجش شد. مواجهه با صدا با استفاده از دستگاه صداسنج (SLM) اندازه‌­گیری شد و با توجه به مدت‌ زمان هر وظیفه شغلی، تراز معادل فشار صوت برای افراد محاسبه گردید. سطح سرمی هورمون­‌های تستوسترون آزاد، LH، FSH  شرکت‌کنندگان تعیین گردید. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌­افزار آماری  SPSSنسخه 25 انجام شد.
یافته‌ها: بین ویژگی‌­های دموگرافیک (وضعیت تاهل، شیفت­‌کاری، تحصیلات، کیفیت خواب و مصرف دخانیات) با سطح سرمی هورمون­‌های تستوسترون آزاد، LH و FSH رابطه آماری معنی‌­داری وجود نداشت. با افزایش سن (0/005=P < /span>، 25/0-r=) و سابقه کار (0/025=P < /span>، 0/203-r=) سطح سرمی هورمون LH به‌طور معنی‌دار کاهش یافت. در بررسی رابطه BMI با سطح هورمون­‌ها، علی‌­رغم کاهش سطح هورمون­‌های تولید مثل با افزایش وزن، رابطه معنی‌دار نبود (0/05P>). بین میزان مواجهه با صدا با سطح سرمی هورمون­‌های تستوسترون آزاد، LH و FSH رابطه معنی­‌داری مشاهده نگردید (0/05P>).
نتیجه‌گیری: ارتباطی بین مواجهه با صدا و ویژگی­‌های دموگرافیک با سطح هورمون­‌های تولیدمثلی تستوسترون آزاد، LH و FSH وجود نداشت. با این وجود بدون استفاده از روش­های دقیق­تر و برآورد عملکرد باروری مردان و روش مطالعه قوی­‌تر، نمی‌­توان در این خصوص اظهار نظر قطعی نمود.

کلیدواژه‌ها


1. Jo J, Lee SH, Lee JM, Jerng UM. Semen Quality Improvement in a Man with Idiopathic Infertility Treated with Traditional Korean Medicine: A Case Report. Explor J Sci Heal. 2015;11(4):320-323. doi:10.1016/j.explore.2015.04.007 2. Morshed-Behbahani B, Lamyian M, Joulaei H, Montazeri A. Analysis and exploration of infertility policies in Iran: A study protocol. Heal Res Policy Syst. 2020;18(1):1-7. doi:10.1186/s12961-019-0505-3 3. Parsanezhad, Mohammad Ebrahim and Jahromi, B Namavar and Zare, Najaf and Keramati, Pegah and Khalili, Azadeh and Parsa-Nezhad M. Epidemiology and etiology of infertility in Iran, systematic review and meta-analysis. J Womens Heal. 2013;6(2). doi:10.4172/2325-9795.1000121 4. Figa-Talamanca I. Occupational risk factors and reproductive health of women. Occup Med (Chic Ill). 2006;56(8):521-531. doi:10.1093/occmed/kql114 5. Lahdetie J. Occupation-and exposure-related studies on human sperm. J Occup Environ Med. 1995;37(8):922-930. doi:15365948 6. Sheiner, Einat K and Sheiner, Eyal and Hammel, Rachel D and Potashnik G and CR. Effect of occupational exposures on male fertility: literature review. Ind Heal. 2003;41(2):55-62. doi:10.2486/indhealth.41.55 7. Håkonsen L, Thulstrup A, Aggerholm A, et al. Does weight loss improve semen quality and reproductive hormones? results from a cohort of severely obese men. Reprod Health. 2011;8(1). doi:10.1186/1742-4755-8-24 8. MacDonald AA, Herbison GP, Showell M, Farquhar CM. The impact of body mass index on semen parameters and reproductive hormones in human males: A systematic review with meta-analysis. Hum Reprod Update. 2009;16(3):293-311. doi:10.1093/humupd/dmp047 9. Graziele Halmenschlager, MS,* Simone Rossetto, MS,† Gustavo Müller Lara, MS A, Ernani Luis Rhoden, MD P. Evaluation of the Effects of Cigarette Smoking on Testosterone Levels in Adult Men. Int Soc Sex Med. 2009;6:1763-1772. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01227.x 10. Blanco-Muñoz J, Lacasaña M, Aguilar-Garduño C. Effect of current tobacco consumption on the male reproductive hormone profile. Sci Total Environ. 2012;426:100-105. doi:10.1016/j.scitotenv.2012.03.071 11. T PR،s. Cigarette smoking and its toxicological overview on human male fertility—a prospective review. Toxin Rev ISSN. Published online 2019:1-17. doi:10.1080/15569543.2019.1579229 12. Wittert G, Plasma. The relationship between sleep disorders and testosterone in men. Asian J Androl. 2014;16:262-265. doi:10.4103/1008-682X.122586 13. Chen Q, Yang ; Huan, ; Niya Zhou M, et al. Inverse U-shaped Association between Sleep Duration and Semen Quality: Longitudinal Observational Study (MARHCS) in Chongqing, China. Sleep. 2016;39(1):79-86. doi:10.5665/sleep.5322 14. Kische H, Ewert R, Fietze I, et al. Sex hormones and sleep in men and women from the general population: A cross-sectional observational study. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(11):3968-3977. doi:10.1210/jc.2016-1832 15. Masterson CLT and EA. Occupational noise exposure: A review of its effects, epidemiology, and impact with recommendations for reducing its burden. J Acoust Soc Am. 2019;146:3879–3905. doi:10.1121/1.5134465 16. Dzhambov AM, Department. Workplace noise exposure and serum testosterone in men enrolled in the 1999-2004 National Health and Nutrition Examination Survey. Rada i Toksikol Inst Med Res Occup Heal. 2016;67:247-258. doi:10.1515/aiht-2016-67-2774 17. Darbandi M, Darbandi S, Agarwal A, Henkle R, Sadeghi MR. The Effects of Exposure to Low Frequency Electromagnetic Fields on Male Fertility.; 2017. http://europepmc.org/abstract/MED/28646801 18. Sheari Suri | Somayeh F. Dehghan, Nariman Moradi, Maryam Rahmati ASS| SKA| FRT. Relationship between exposure to Extremely Low-Frequency (ELF) magnetic field and the level of some reproductive hormones among power plant workers. J Occup Health. 2020;62(1). doi:10.1002/1348-9585.12173 19. Hamzeh Mohammadia, Somayeh Farhang Dehghanb, Nariman Moradi c, Sheari Suri d, Elham Akhlaghi Pirposhteh e, Soheila Khodakarim Ardakani f FG g. Assessment of sexual hormones in foundry workers exposed to heat stress and electromagnetic fields Hamzeh. Reprod Toxicol. 2021;101:115-123. doi:10.1016/j.reprotox.2020.12.015 20. John E H. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 13th ed.; 2016. 21. Seftel A. Male Hypogonadism. Part II: Etiology, Pathophysiology, and Diagnosis.; 2006. doi:10.1038/sj.ijir.3901365 22. Themann, Christa L and Masterson EA. Occupational noise exposure: A review of its effects, epidemiology, and impact with recommendations for reducing its burden. J Acoust Soc Am. 2019;146(5):3879--3905. doi:10.1121/1.5134465 23. Spitzer S. Occupational Noise Exposure Assessment for Coal and Natural Gas Power Plant Workers. Published online 2011. 24. Themann, Christa and Suter, Alice H and Stephenson MR. National research agenda for the prevention of occupational hearing loss—Part 1. In: Seminars in Hearing. ; 2013:145-207. doi:10.1055/s-0033-1349349 25. Basner, Mathias and Babisch, Wolfgang and Davis, Adrian and Brink, Mark and Clark, Charlotte and Janssen, Sabine and Stansfeld S. Auditory and non-auditory effects of noise on health. Lancet. 2014;383(9925):1325-1332. doi:10.1016/S0140-6736(13)61613-X 26. Guay, AT and Jacobson, J and Perez, JB and Hodge, MB and Velasquez E. Clomiphene increases free testosterone levels in men with both secondary hypogonadism and erectile dysfunction: who does and does not benefit? Int J Impot Res. 2003;15(3):156-165. doi:10.1038/sj.ijir.3900981 27. Jóźków P MM. Psychological stress and the function of male gonads. Endokrynol Pol. 2012;63(1):44-49. 28. Saki, Ghasem and Jasemi, Majid and Sarkaki, Ali Reza and Fathollahi A and others. Effect of administration of vitamins C and E on fertilization capacity of rats exposed to noise stress. Noise Heal. 2013;15(64):194. doi:10.4103/1463-1741.112374 29. Farzadinia, Parviz and Bigdeli, M and Akbarzadeh, S and Mohammadi, M and Daneshi, A and Bargahi A. Effect of noise pollution on testicular tissue and hormonal assessment in rat. Andrologia. 2016;48(9):957-961. doi:10.1111/and.12524 30. Dzhambov, Angel and Dimitrova D. Chronic noise exposure and testosterone deficiency—meta-analysis and meta-regression of experimental studies in rodents. Endokrynol Pol. 2015;66(1):39-46. doi:10.5603/EP.2015.0007 31. M Z. Effects of age on male fertility. Best Pr Res Clin Endocrinol Metab. 2013;27(4):617-628. doi:10.1016/j.beem.2013.07.004 32. H K-C. Female and male lifestyle habits and IVF: what is known and unknown. Hum Reprod Updat. 2005;11(2):180-204. doi:10.1093/humupd/dmh059 33. Sabeti, Parvin and Pourmasumi, Soheila and Rahiminia, Tahereh and Akyash F and TA. Etiologies of sperm oxidative stress. Int J Reprod Biomed. 2016;14(4):231. doi:10.29252/ijrm.14.4.231 34. Gandini, Loredana and Sgro, Paolo and Lombardo, Francesco and Paoli, Donatella and Culasso, Franco and Toselli, Lucia and Tsamatropoulos, Petros and Lenzi A. Effect of chemo-or radiotherapy on sperm parameters of testicular cancer patients. Hum Reprod. 2006;21(11):2882--2889. 35. S S. Male infertility: nutritional and environmental considerations. Altern Med Rev a J Clin Ther. 2000;5(1):28-38. doi:10895159 36. Kazem. A sid M. Urology suite of Tehran University of Medical Sciences. Royan Pazhouh. Published online 2016. 37. Mansouri, Asieh and Mokhayeri, Yaser and Mohammadi Farrokhran, Elham and Tavakkol Z and FA. Sleep quality of students living in dormitories in Tehran University of Medical Sciences (TUMS) in 2011. Iran J Epidemiol. 2012;8(2). 38. Aloba, Olutayo O and Adewuya, Abiodun O and Ola, Bola A and Mapayi BM. Validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) among Nigerian university students. Sleep Med. 2007;8(3):266-270. 39. Buysse, Daniel J and Hall, Martica L and Strollo, Patrick J and Kamarck, Thomas W and Owens, Jane and Lee, Laisze and Reis, Steven E and Matthews KA. Relationships between the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness Scale (ESS), and clinical/polysomnographic measures in a community sample. J Clin sleep Med. 2008;4(6):563-571. doi:10.5664/jcsm.27351 40. Shochat, Tamar and Tzischinsky, Orna and Oksenberg, Arie and Peled R. Validation of the Pittsburgh Sleep Quality Index Hebrew translation (PSQI-H) in a sleep clinic sample. Isr Med Assoc J. 2007;9(12):853. doi:15651088 41. R G. Noise and Vibration Engineering. In: Daneshjo, ed. Fourth. ; 2010:55-56. 42. Center E and OH. Occupational exposure limits (OEL). In: Research, Tehran University of Medical Sciences Institute for Environmental. ; 2012. doi:10.1016/B978-0-12-386454-3.00639-4 43. Welliver Jr, R Charles and Wiser, Herbert J and Brannigan, Robert E and Feia, Kendall and Monga, Manoj and Kohler TS. Validity of midday total testosterone levels in older men with erectile dysfunction. J Urol. 2014;192(1):165-169. doi:10.1016/j.juro.2014.01.085 44. Sluis TM Van Der, Moorselaar RJA Van, Meuleman EJH. Journal of Drug Research and Development Treatment with Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Antagonists : is Serum Testosterone Reduction the Only Mechanism ? 45. Pasquali R. Obesity and androgens: facts and perspectives. Fertil Steril. 2006;85(5):1319-1340. doi:10.1016/j.fertnstert.2005.10.054 46. Wu, Frederick CW and Tajar, Abdelouahid and Pye, Stephen R and Silman, Alan J and Finn, Joseph D and O’Neill, Terence W and Bartfai, Gyorgy and Casanueva, Felipe and Forti, Gianni and Giwercman A and others. Hypothalamic-pituitary-testicular axis disruptions in older men are differentially linked to age and modifiable risk factors: the European Male Aging Study. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(7):2737-2745. doi:10.1210/jc.2007-1972 47. Hofstra, J and Loves, S and Van Wageningen, B and Ruinemans-Koerts, J and Jansen, I and De Boer H. High prevalence of hypogonadotropic hypogonadism in men referred for obesity treatment. Neth J Med. 2008;66(3):103-109. 48. Barrett-Connor E KK. Cigarette smoking and increased endogenous estrogen levels in men. Am J Epidemiol. 1987;126(2):187-192. doi:10.1093/aje/126.2.187 49. Harman, S Mitchell and Metter, E Jeffrey and Tobin, Jordan D and Pearson, Jay and Blackman MR. Longitudinal effects of aging on serum total and free testosterone levels in healthy men. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(2):724-731. doi:10.1210/jcem.86.2.7219 50. Richthoff, Jonas and Elzanaty, Saad and Rylander, Lars and Hagmar, Lars and Giwercman A. Association between tobacco exposure and reproductive parameters in adolescent males. Int J Androl. 2008;31(1):31-39. doi:10.1111/j.1365-2605.2007.00752.x 51. Saadat M. Serum levels of testosterone and gonadotrophins with respect to smoking status and genetic polymorphism of GSTT1. Mol Biol Rep. 2009;36(6):1353-1356. doi:10.1007/s11033-008-9319-z 52. Mostafa T. Cigarette smoking and male infertility. J Adv Res. 2010;1(3):179-186. doi:10.1016/j.jare.2010.05.002 53. Fuxe, Kjell and Andersson, Kurt and Eneroth, Peter and Harfstrand, Anders and Agnati LF. Neuroendocrine actions of nicotine and of exposure to cigarette smoke: medical implications. Psychoneuroendocrinology. 1989;14(1-2):19-41. doi:10.1016/0306-4530(89)90054-1 54. ENGLISH KM, PUGH PJ, PARRY H, SCUTT NE, CHANNER KS, JONES TH. Effect of cigarette smoking on levels of bioavailable testosterone in healthy men. Clin Sci. 2001;100(6):661-665. doi:10.1042/cs1000661 55. Svartberg, Johan and Jorde R. Endogenous testosterone levels and smoking in men. The fifth Troms study. Int J Androl. 2007;30(3):137-143. doi:10.1111/j.1365-2605.2006.00720.x 56. Trummer, Harald and Habermann, Helga and Haas, Josef and Pummer K. The impact of cigarette smoking on human semen parameters and hormones. Hum Reprod. 2002;17(6):1554-1559. doi:10.1093/humrep/17.6.1554 57. Jauch-Chara, Kamila and Schmid, Sebastian M and Hallschmid, Manfred and Oltmanns, Kerstin M and Schultes B. Pituitary-gonadal and pituitary--thyroid axis hormone concentrations before and during a hypoglycemic clamp after sleep deprivation in healthy men. PLoS One. 2013;8(1):e54209. doi:10.1371/journal.pone.0054209 58. Schmid, Sebastian M and Hallschmid, Manfred and Jauch-Chara, Kamila and Lehnert, Hendrik and Schultes B. Sleep timing may modulate the effect of sleep loss on testosterone. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77(5):749-754. doi:10.1111/j.1365-2265.2012.04419.x 59. Lord, C and Sekerovic, Z and Carrier J. Sleep regulation and sex hormones exposure in men and women across adulthood. Pathol Biol. 2014;62(5):302-310. doi:10.1016/j.patbio.2014.07.005 60. Fabre, Bibiana and Machulsky, Nahuel Fernandez and Grosman, Halina and Gonzalez, Diego and Oneto, Adriana and Repetto, Esteban M and Mesch, Viviana and Nolazco, Carlos and Mazza, Osvaldo and Gidron Y and others. Life events are positively associated with luteinizing hormone in middle age adult men: role of cortisol as a third variable. Stress. 2014;17(4):328-333. doi:10.3109/10253890.2014.930431 61. Mirza, Ra’ul and Kirchner, D Bruce and Dobie, Robert A and Crawford J and ATF on OHL and others. Occupational noise-induced hearing loss. J Occup Environ Med. 2018;60(9):e498--e501. doi:10.1097/JOM.0000000000001423