دوره و شماره: دوره 24، شماره 6 - شماره پیاپی 115، مرداد و شهریور 1401 

مروری

مروری بر کاربرد سلول های بنیادی در طب نظامی

صفحه 1358-1371

10.30491/JMM.24.6.1358

مصطفی اکبری قمی؛ طاهر علمی؛ محسن چمن آرا؛ رضا حیدری


مروری کوتاه

آبله میمون: فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 1427-1434

10.30491/JMM.24.6.1427

سید جواد حسینی شکوه؛ محمد غلامی؛ حامد ناقوسی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ محمد براتی