ارزیابی آمادگی پرستاران بالینی نظامی در مواجهه با تهدیدات بیولوژیک: با تمرکز بر بیماری کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری

2 مرکز تحقیقات سیستم‌های آسیب‌های شیمیایی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی کادر درمان یکی از عوامل تأثیرگذار بر ارائه صحیح درمان، مراقبت‌­ها و کنترل مناسب، جهت مقابله با تهدیدات زیستی است. از آنجایی که آمادگی پرستاران تحت تاثیر متغیرهای دانش، نگرش، عملکرد و احساس خطر درک شده است، این مطالعه با هدف تعیین میزان دانش، نگرش، عملکرد و احساس خطر پرستاران بالینی نظامی در مواجهه با تهدیدات زیستی با تاکید خاص بر روی بیماری کووید-19 انجام شده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر، توصیفی- همبستگی از نوع مقطعی است که در سال 1400 با استفاده از روش نمونه‌­گیری طبقه‌ای تصادفی در 600 نفر از پرستاران بالینی نظامی در بیمارستان­‌های منتخب آذربایجان­‌شرقی انجام گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه‌­های آمادگی پرستاران به‌­ترتیب با استفاده از محاسبه نسبت روایی محتوایی (0/94=CVR) و شاخص روایی محتوایی (0/83=CVI) ارزیابی گردید. اطلاعات حاصل شده از پرسشنامه‌ها وارد نرم­‌افزار آماری SPSS گردید و تجزیه تحلیل داده‌ها در سطح معناداری 5 درصد انجام گرفت.
یافته‌ها: آمادگی پرستاران بالینی نظامی در مواجهه با تهدیدات زیستی در طول همه‌گیری کووید-19 با متغیرهای مربوط به دانش، نگرش، عملکرد و احساس خطر درک شده، همبستگی معنی‌داری داشت (0/001>P < /span>). تحلیل رگرسیون تک­‌متغیره نشان داد که پرستاران مرد سطح دانش و نگرش و احساس خطر درک­‌شده ضعیف‌­تری در خصوص بیماری کووید-19 داشتند. اما پرستاران زن دارای عملکرد بهتری نسبت به مردان بودند. در این پژوهش سابقه ابتلا به این بیماری (0/683=(P < /span> و شیفت کاری (0/877=P < /span>)  ارتباط معناداری با عملکرد پرستاران در مواجهه با بیماری کووید-19 مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: سطح دانش و عملکرد پرستاران بالینی مطلوب و میزان نگرش و احساس خطر درک‌شده آنان درسطح متوسط است. به‌نظر می­‌رسد جهت تأمین آمادگی کارکنان پرستاری در برابر تهدیدات زیستی مانند همه‌گیری کووید-19 و حفظ آن در سطح مطلوب انجام مداخلاتی همانند آموزش مداوم و حین خدمت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


1. The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology T. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) - China, 2020. China CDC weekly. 2020;2(8):113-22. 2. Ghiyasi S, Verdi Baghdadi F, Hashemzadeh F, Soltanzadeh A. Assessing the Components of Crisis Management: A Comparative Study in Private and Public Hospitals. occupational hygine and health promotion journal. 2022;5(4):285-94.[In Persian] 3. Eghbali M, Negarandeh R, Froutan R. COVID-19 epidemic: Hospital-level response. Nursing Practice Today. 2020;7(2):81-3. 4. Jansen HJ, Breeveld FJ, Stijnis C, Grobusch MP. Biological warfare, bioterrorism, and biocrime. Clin Microbiol Infect. 2014;20(6):488-96. 5. Bojić I, Vukadinov J, Minić S. [Diseases caused by viruses and toxins in biological warfare and bioterrorism]. Med Pregl. 2007;60(5-6):295-8. 6. Moayed MS, Vahedian-Azimi A, Mirmomeni G, Rahimi-Bashar F, Goharimoghadam K, Pourhoseingholi MA, et al. A survey of psychological distress among the community in the COVID-19 epidemic: A cross-sectional study. Clinical, Biological and Molecular Aspects of COVID-19: Springer; 2021. p. 253-60. 7. Moayed MS, Vahedian-Azimi A, Mirmomeni G, Rahimi-Bashar F, Goharimoghadam K, Pourhoseingholi MA, et al. Survey of immediate psychological distress levels among healthcare workers in the COVID-19 epidemic: a cross-sectional study. Clinical, Biological and Molecular Aspects of COVID-19: Springer; 2021. p. 237-43. 8. Hsu S-T, Chou L-S, Chou FH-C, Hsieh K-Y, Chen C-L, Lu W-C, et al. Challenge and strategies of infection control in psychiatric hospitals during biological disasters—From SARS to COVID-19 in Taiwan. Asian Journal of Psychiatry. 2020;54:102270. 9. Behera BK, Prasad R, Shyambhavee. Chapter 6 - Emergency disaster risk management for health. In: Behera BK, Prasad R, Shyambhavee, editors. Healthcare Strategies and Planning for Social Inclusion and Development: Academic Press; 2022. p. 139-77. 10. Tandon R. The COVID-19 pandemic, personal reflections on editorial responsibility. Asian Journal of Psychiatry. 2020;50:102100. 11. Azadian S, Shirali GA, Saki A. Evaluation Reliability and Validity a Questionnaire to Assess Crisis Management Based on Seven Principles of Resilience Engineering Approach in Hospitals. IOH. 2016;13(1):15-26. [In Persian] 12. Carpenter D. Disaster Nursing and Emergency Preparedness for Chemical, Biological, and Radiological Terrorism and Other Hazards. AORN Journal. 2006;83(2):514. 13. Ley CA, Cintron CM, McCamant KL, Karpman MB, Meisenberg BR. COVID-19-related anxieties: Impact on duty to care among nurses. Nurs Ethics. 2022:9697330211057192. 14. Qureshi K, Gershon RRM, Sherman MF, Straub T, Gebbie E, McCollum M, et al. Health care workers' ability and willingness to report to duty during catastrophic disasters. J Urban Health. 2005;82(3):378-88. 15. Esmail Heidaranlu B, Ebadi A, Ardalan A, Khankeh H. A scrutiny of tools used for assessment of hospital disaster preparedness in Iran. American journal of disaster medicine. 2015;10(4):325-38. 16. Williamson G. COVID-19 Epidemic Editorial. The Open Nursing Journal. 2020;14(1). 17. Araghizadeh H, Khoshmohabat H, Hossini SH, Moayed MS. Pattern of Injury and Outcome of Victims in Ahvaz Terrorist Attack. Trauma monthly. 2021;26(2):100-5. 18. Said NB, Chiang VCL. The knowledge, skill competencies, and psychological preparedness of nurses for disasters: A systematic review. International Emergency Nursing. 2020;48:100806. 19. Alwani SS, Majeed MM, Hirwani MZ, Rauf S, Saad SM, Shah H, et al. Evaluation of Knowledge, Practices, Attitude and Anxiety of Pakistan’s Nurses towards COVID-19 during the Current Outbreak in Pakistan. medRxiv. 2020:2020.06.05.20123703. 20. Zokaei MS, Ebrahimi M. Iranian Nurses Facing covid 19: Experiences, Challenges and Opportunities. Strategic Studies of public policy. 2021;11(39):404-24. 21. Zhong B-L, Luo W, Li H-M, Zhang Q-Q, Liu X-G, Li W-T, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. International journal of biological sciences. 2020;16(10):1745. 22. Cevik AB, Kasapoglu ES. The relationships between knowledge levels, health-protective practices, and anxiety in nurses in the workplace during the COVID-19 pandemic. Work. 2022(Preprint):1-10. 23. Huynh G, Nguyen TNH, Vo KN, Pham LA. Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2020;13(6):260. 24. Mohd Salleh Sahimi H, Azman N, Nik Jaafar NR, Mohd Daud TI, Baharudin A, Ismail AK, et al. Health Anxiety and Its Correlations with Self-Perceived Risk and Attitude on COVID-19 among Malaysian Healthcare Workers during the Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(9). 25. Lai X, Wang X, Yang Q, Xu X, Tang Y, Liu C, et al. Will healthcare workers improve infection prevention and control behaviors as COVID-19 risk emerges and increases, in China? Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2020;9(1):83. 26. Lee M, Kang B-A, You M. Knowledge, attitudes, and practices (KAP) toward COVID-19: a cross-sectional study in South Korea. BMC Public Health. 2021;21(1):295. 27. Deressa W, Worku A, Abebe W, Gizaw M, Amogne W. Risk perceptions and preventive practices of COVID-19 among healthcare professionals in public hospitals in Addis Ababa, Ethiopia. PLOS ONE. 2021;16(6):e0242471. 28. Rahmanian M, Kamali AR, Foroughian M, Kalani N, Esmaealpour N, Hatami N, et al. Knowledge, Attitude and Practice of Medical and Administrative Staff in Exposure and Non-exposure to Covid 19 Virus in Jahrom: A Cross-sectional Descriptive Study in 2020. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2020;23(5):750-65.