بررسی نقش آسیب‌دیدگی‌های جسمانی مختلف بر سلامت روانی کارکنان راهور فراجا مراجعه‌کننده به بیمارستان ولیعصر(عج) تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آسیب‌دیدگی‌های جسمانی بر بُعد روانی افراد تأثیرگذار است. هدف ما از این مطالعه تعیین میزان تأثیر آسیب‌های جسمانی بر بُعد روانی افراد است.
روش‌ها: پژوهش حاضر، نوعی مطالعه توصیفی مقطعی هست که بر روی کارکنان راهور فراجا که بر اثر آسیب‌دیدگی به بیمارستان ولیعصر (عج) تهران در بازه زمانی فروردین 1395 تا آبان ماه 1400 مراجعه کرده‌اند صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مدارک پزشکی و پرونده‌های ثبت‌شده کارکنان آسیب‌دیده از پایگاه اطلاعاتی جمع‌آوری‌ شده است. پس از کدگذاری داده‌ها، جهت تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 استفاده گردید.
یافته‌ها: از بین 120 فرد آسیب‌دیده بیشترین میانگین نمره ارزیابی‌شده توسط پرسشنامه GHQ را گروه آسیب‌دیده گوش حلق بینی (22 درصد)، اندام فوقانی (20 درصد)، چشم (19 درصد)، اندام تحتانی (17 درصد) و گوارش (14 درصد) کسب کرده‌اند که نشان می‌دهد در برخی از موارد (مقیاس جسمی، اضطراب و اختلال خواب، علائم کنش اجتماعی، علائم افسردگی) در معرض آسیب قرار دارند. گروه آسیب‌دیده اورولوژی (8 درصد) کمترین امتیاز را در بین گروه‌های مختلف کسب کرد که نشان‌دهنده آن است که از لحاظ سلامت روانی این گروه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بیشترین نوع آسیب‌دیدگی جسمانی که بر روی بُعد روانی افراد تأثیر گذاشته، آسیب‌دیدگی در گوش حلق بینی  بوده و کمترین  آسیب‌دیدگی مربوط به اورولوژی است.

کلیدواژه‌ها


1. Fouladi J, Gharaei E, Khaksar Boldaji D. The Relationship between Physical Activity and Mental Health of AJA’s Military Staff. Journal Mil Med. 2020;22(4): 63-71.DOI: 10.30491/JMM.22.4.63 [In Persian] 2. salehi a, dowran b, ahmadi m, salimi sh. construction and validation of personality characteristics questionnaire of iran traffic police. police medicine. 2017;6(3): -. DOI:‎ 10.30505/6.3.221[In Persian] 3. khadem alhosseini sm, najafi s, ebadi a, naji m, rezaei hajiabadi h, asgari ar. influence of military training period on cadet students' mental health. journal of military medicine. 2009;11(2 (40)): -. [In Persian] 4. Keshavarz SJ, Yazdanpanah A, Ghavam A. The General Health Status and the Factors Affecting It in the Personnel of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Police Command in 2018. JOURNAL OF MILITARY MEDICINE. 2020;22(8 #d006): -. DOI:‎ 10.30491/1.1.3[In Persian] 5. noorbala A. Psychosocial Health and Strategies for improvement. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2011;17(2):151-6. [In Persian] 6. Bazzazian Bonab S, Besharat MA. Comparison of Emotional Intelligence, Mentaland Physical Health in Different Occupations. journal of applied psychology. 2009;3(1 (9)): -. [In Persian] 7. Akrami Fard MA, Salehi S, Akramifard M. Effect of Quality of Work Life on Mental Health of Flight Crew Staff of Havanaja. Journal of Police Medicine. 2020;9(2):79-84. DOI:10.30505/9.2.79 [In Persian] 8. kheirabadi g, bolhari j. interventional approaches in order to reduce injuries from car accidents. scientific journal of rescue and relief. 2011;3(1-2): -. [in persian] 9. khodadadi n, ghanbari a, salami kohan k, moghadamnia mt, chehrzad mm, mirhaghjoo sn. deperssion after traffic–accident in poursina educational-threaputic center in rasht. journal of holistic nursing and midwifery. 2011;21(1 (65)): -. [In Persian] 10. Trevino C, Geier T, Timmer-Murillo SC, Shawlin M, Milia DJ, Codner P, et al. Feasibility of a trauma quality-of-life follow-up clinic. J Trauma Acute Care Surg. 2020;89(1):226-9. DOI: 10.1097/TA.0000000000002672 11. Levy BS, Sidel VW. Health Effects of Combat: A Life-Course Perspective. Annual Review of Public Health. 2009;30(1):123-36. 12. Kopits E, Cropper M. Traffic fatalities and economic growth. Accid Anal Prev. 2005;37(1):169-78. 13. Zargham Hajebi M. Adaptive effects of trauma: A conceptual review. Thought and Behavior in Clinical Psychology (Thought and Behavior). 2009;3(11): -. [In Persian] 14. Jerome L, Feduccia AA, Wang JB, Hamilton S, Yazar-Klosinski B, Emerson A, et al. Long-term follow-up outcomes of MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: a longitudinal pooled analysis of six phase 2 trials. Psychopharmacology (Berl). 2020;237(8):2485-97. DOI.org/10.1007/s00213-020-05548-2 15. Cipriani A, Williams T, Nikolakopoulou A, Salanti G, Chaimani A, Ipser J, et al. Comparative efficacy and acceptability of pharmacological treatments for post-traumatic stress disorder in adults: a network meta-analysis. Psychol Med. 2018;48(12):1975-84. DOI.org/10.1017/S003329171700349 16. Kline AC, Cooper AA, Rytwinksi NK, Feeny NC. Long-term efficacy of psychotherapy for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Psychol Rev. 2018; 59:30-40. DOI.org/10.1016/j.cpr.2017.10.009 17. Huberty J, Sullivan M, Green J, Kurka J, Leiferman J, Gold K, et al. Online yoga to reduce post-traumatic stress in women who have experienced stillbirth: a randomized control feasibility trial. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):173. DOI.org/10.1186/s12906-020-02926-3 18. Taqwa SMR. Validity and Validity of General Health Questionnaire (G.H.Q). Journal of Psychology. 1380;5(4 (20)): -. [In Persian] 19. Oreyzi HR, Nouri A, Zare R, Amiri M. Meta-Analysis of the Researches Done About the Relationship between Burnout and Mental Health. Social Welfare. 2013;13(48):93-112. [In Persian] 20. Keshavarz SJ, Yazdanpanah A, Ghavam A. The General Health Status and the Factors Affecting It in the Personnel of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Police Command in 2018. Journal of Military Medicine. 2020;22(8):844-52. DOI: 10.30491/JMM.22.8.844 [In Persian] 21. Dastgozar M, Emami Pour S. Relationship of Psychometric Properties of Psychological Well-being with Quality of Life in the Health, Rescue, and Treatment Deputy of NAJA Employees, Iran. Journal of Police Medicine. 2019;8(2):75-9. ‎ DOI: 10.30505/8.2.75[In Persian] 22. Alavi S, Mehrdad R, Makarem J. the effect of job strain on office workers’mental health. 2015. [In Persian] 23. Rashidi MA, Pournejaf AH, Kazemi M. Evaluation of general health status using Goldberg General Health Questionnaire (G.H.Q-28) among the staff of Ilam University of Medical Sciences in 2015. 2019. ‎ DOI: 10.29252/sjimu.26.3.16 [In Persian] 24. Hosseini SH, Sadeghi A, Rajabzadeh R, Rezazadeh J, Nabavi SH, Ranaei M, et al. Mental health of students of North Khorasan University of Medical Sciences and related factors in 2010. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2012;3(2 (8)):23-8. ‎DOI: 10.29252/jnkums.3.2.23[In Persian] 25. yavari m. Comparison psychiatrics nurses' burnout and general health with critical care (ICU) nurses. IJNV. 2014;3(1):55-65. [In Persian] 26. Roullet P, Vaiva G, Véry E, Bourcier A, Yrondi A, Dupuch L, et al. Traumatic memory reactivation with or without propranolol for PTSD and comorbid MD symptoms: a randomised clinical trial. Neuropsychopharmacology. 2021;46(9):1643-9. DOI: org/10.1038/s41386-021-00984-w