دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 112، خرداد و تیر 1401 

پژوهشی اصیل

تعیین همبستگی بین تلنگر سازمانی و اوباشگری سازمانی با تنش شغلی کارکنان

صفحه 1132-1139

10.30491/JMM.24.3.1132

سیدعلیرضا موسوی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ مهدی رستگاری


بررسی مصرف سموم حشره کش شیمیایی جهت کنترل ناقلین در یگان های نظامی منتخب

صفحه 1140-1149

10.30491/JMM.24.3.1140

فرشید سلیمانی؛ مهدی خوبدل؛ محمدحسین نیکبخت؛ علیرضا نجیمی؛ امیر ادیب زاده