اعتباریابی و بومی سازی نسخه فارسی ابزار فرم کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرستاری از زیرمجموعه‌های مهم سیستم بهداشت و درمان برای اقدام در شرایط بحرانی است. پرستاران نظامی و غیرنظامی جزو اولین کسانی هستند که در صورت بروز حادثه و بلایا در صحنه حاضر می‌­شوند و به ارائه خدمات می‌پردازند و پرستاران نظامی به دلیل بعد امنیتی خاص خود، نقش مضاعف در مواقع بحران ایفا می­‌کنند. بررسی میزان توانمندی و آمادگی پرستاران نظامی، نیازمند ابزاری دقیق و پایا است. پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و بومی‌سازی فرم کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی در ایران انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و روش‌شناختی است. در این مطالعه ابتدا برای استفاده از ابزار از مولف اصلی آن اجازه گرفته شد. سپس ابزار فرم کوتاه READI مطابق پروتکل بین‌المللی کیفیت زندگی (IQOLA) International Quality Of Life Assessment به زبان فارسی ترجمه شد. روایی صوری ابزار فرم کوتاه READI با استفاده از نظرات کارشناسان ادبیات فارسی و 15 پرستار نظامی انجام شد. سپس به کمک 10 نفر از متخصصان صاحب‌نظر در حوزه ابزارسازی، اعتبار محتوایی ابزار با روش کمی و بر اساس نظرات اعلام شده، شاخص روایی محتوایی (CVI) محاسبه گردید. پایایی با دو شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و آزمون-آزمون مجدد، با محاسبه ضریب همبستگی درون طبقه‌ای(ICC)  بررسی شد. تحلیل داده­‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی با حجم نمونه 200 پرستار نظامی به روش نمونه­‌گیری در دسترس با  SPSS-22و Lisrel 8.8 انجام شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر شاخص روایی محتوایی (CVI)، در تمامی گویه­‌ها، از مقدار استاندارد (0/79) بالاتر بود و همه گویه‌­ها امتیاز مطلوب را کسب نمودند. پایایی نسخه نهایی ابزار فرم کوتاه READI 40 گویه‌­ای با روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/949 و پایایی ثبات با شاخص همبستگی درون خوشه‌ای برای کل ابزار 0/92 از پایایی مطلوبی برخوردار بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که نسخه فارسی ابزار ساختار 6 عاملی (آمادگی پرستاری بالینی، آمادگی پرستاری عملیاتی، مهارت­‌های حفظ حیات، آمادگی فردی‌­روانی‌­اجتماعی، فرماندهی و پشتیبانی اداری، شناسایی و همبستگی گروهی) دارد. این عوامل به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. (0/067=RAMSEA، 0/97=CFI و 0/97=IFI). تخمین بارهای عاملی استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این ابزار در فرهنگ ایرانی برازش قابل قبولی دارد و از روایی‌سازه مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح قابل قبول شاخص‌­های روایی و پایایی، نسخه فارسی فرم کوتاه READI، می‌­تواند به عنوان یک ابزار بومی جامع و قابل اعتماد جهت اندازه­‌گیری سطح آمادگی پرستاران نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Zhang Z, Wang F, Song M. The cell repair research of spinal cord injury: a review of cell transplantation to treat spinal cord injury. Journal of Neurorestoratology. 2019;7(2):6. 2. Ma H, Chihava TN, Fu J, Zhang S, Lei L, Tan J, et al. Competencies of military nurse managers: A scoping review and unifying framework. Journal of Nursing Management. 2020;28(6):1166-76. 3. Ebadi A, Heidaranlu E. Virtual learning: A new experience in the shadow of coronavirus disease. Shiraz E Medical Journal. 2020;21(12):1-2. 4. Royal P, Smith M. A UK Military nurse practitioner on Exercise SAIF SAREEA 3: the first Overseas deployment. BMJ Mil Health. 2020;166(6):425-8. 5. Esmail Heidaranlu B, Ebadi A, Ardalan A, Khankeh H. A scrutiny of tools used for assessment of hospital disaster preparedness in Iran. American journal of disaster medicine. 2015;10(4):325-38. 6. Reineck CA. The Readiness Estimate and Deployability Index: a self-assessment tool for emergency center RNs in preparation for disaster care. Advanced Emergency Nursing Journal. 2004;26(4):349-56. 7. StAmand I. US Public Health Service Nurse Officers Working in Disaster Settings. 2019. 8. Mitani S, Kuboyama K, Shirakawa T. Nursing in sudden-onset disasters: factors and information that affect participation. Prehospital and disaster medicine. 2003;18(4):359-65. 9. Al-Hunaishi W, Hoe VC, Chinna K. Factors associated with healthcare workers willingness to participate in disasters: A cross-sectional study in Sana’a, Yemen. BMJ open. 2019;9(10):e030547. 10. Tavan A, Tafti AD, Nekoie-Moghadam M, Ehrampoush M, Nasab MRV, Tavangar H, et al. Risks threatening the health of people participating in mass gatherings: A systematic review. Journal of education and health promotion. 2019;8. 11. Heidaranlu E, Habibi F, Moradi A, Lotfian L. Determining Functional Preparedness of Selected Military Hospitals in Response to Disasters. Trauma Monthly. 2020;25(6):249-53. 12. Tzeng W-C, Feng H-P, Cheng W-T, Lin C-H, Chiang L-C, Pai L, et al. Readiness of hospital nurses for disaster responses in Taiwan: a cross-sectional study. Nurse education today. 2016;47:37-42. 13. Reineck C, Finstuen K, Connelly LM, Murdock P. Army nurse readiness instrument: psychometric evaluation and field administration. Military medicine. 2001;166(11):931-9. 14. Wilmoth MC, De Scisciolo S, Gilchrest LJ, Dmochowski J. The readiness estimate and deployability index and psychometric properties in army reserve nurses and medics. Military medicine. 2007;172(8):800-5. 15. Jamaili M, Hasavari F, Jokar F, Kazemnezhad Leili E. Assessing the Disaster Readiness of Nurses in Hospitals. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2020;30(2):120-7. 16. Maeda T, Kotera S, Matsuda N, Edwards GD. Disaster readiness among nurses in Japan: Current status following the Great East Japan earthquake. International Journal of Nursing. 2016;3(1):15-28. 17. Ramezani SN. Validation and localization of the form of ability and readiness of the mission in nurses. Master Thesis, Department of Nursing, School of Nursing, Baqiyatallah University. 2018:110-25. 18. Davarani ER, Tavan A, Amiri H, Sahebi A. Response capability of hospitals to an incident caused by mass gatherings in southeast Iran. Injury. 2022. 19. Meretoja R, Isoaho H, Leino‐Kilpi H. Nurse competence scale: development and psychometric testing. Journal of advanced nursing. 2004;47(2):124-33. 20. Gunawan J, Aungsuroch Y, Fisher ML, McDaniel AM. Development and psychometric properties of managerial competence scale for first-line nurse managers in Indonesia. SAGE open nursing. 2019;5:2377960819831468. 21. Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Aligol M. Validity and reliability of the instruments and types of measurments in health applied researches. Journal of rafsanjan university of medical sciences. 2015;13(12):1153-70. 22. Laksmita OD, Chung M-H, Liao Y-M, Chang P-C. Multidimensional Scale of Perceived Social Support in Indonesian adolescent disaster survivors: A psychometric evaluation. PLoS one. 2020;15(3):e0229958. 23. Nainian M, Nik Azin A, Shairi M, Rajabi M, Soltaninejad Z. Reliability and Validity of Adultsâ Personal Wellbeing Index (PWI-A). Clinical Psychology and Personality. 2020;15(1):189-99. 24. Alshehri B. Emergency nurses’ preparedness for disaster in the Kingdom of Saudi Arabia. J Nurs Educ Pract. 2017;7(3):101-14. 25. Nakhaei M, Bakhshi Giv R, Sharifzadeh G. Effectiveness of training nurses on the National Program for Hospital Preparedness in improving their preparedness for accidents and disasters. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2021;28(1):61-9. 26. Sato H, Techasrivichien T, Omori A, Ono-Kihara M, Kihara M. Psychosocial consequences among nurses in the affected area of the Great East Japan Earthquake of 2011 and the Fukushima complex disaster: A qualitative Study. Disaster medicine and public health preparedness. 2019;13(3):519-26. 27. Kosaka S, Tanaka M, Sakai T, Tomikawa S, Yoshida K, Chikaraishi T, et al. Development of self-management scale for kidney transplant recipients, including management of post-transplantation chronic kidney disease. International Scholarly Research Notices. 2013;2013. 28. Polit DF, Yang F. Measurement and the measurement of change: a primer for the health professions: Wolters Kluwer Philadelphia, PA; 2016. 29. Yahia A, Guermazi M, Khmekhem M, Ghroubi S, Ayedi K, Elleuch M. Translation into Arabic and validation of the ASES index in assessment of shoulder disabilities. Annals of physical and rehabilitation medicine. 2011;54(2):59-72. 30. Balasoupramanien K, Comat G, Renard A, Meusnier J-G, Montigon C, Pitel A-S, et al. Nurse-performed ultrasonography in combat operations: a perspective for the future? 2021.