مقایسه عملکرد عضلات شانه، تنه و گردن با اختلالات مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین گروه‌­هایی که در معرض سندرم متقاطع فوقانی قرار می­‌گیریند نظامیان هستند. نظامیان به واسطه فعالیت‌های بدنی که دارند اغلب دچار سندرم متقاطع فوقانی می‌شوند. در همین راستا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه‌‌‌ای عملکرد عضلات شانه، گردن و تنه با اختلالات مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی است.
روش‌ها: اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن مقطعی، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮعی ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ روش ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ای‌ میﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ١٢٠ اﻓﺴﺮ ﻣﺮد 45-30 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٧ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ورود و ﺧﺮوج آزﻣﻮدنی­ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ٧٠ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و دردﺳﺘﺮس در دو ﮔﺮوه ٣٥ ﻧﻔﺮه اﻓﺴﺮان ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻗﺎنی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﻳﺪ. از ابزارهای دوربین عکاسی، خط­کش منعطف و داینامومتر به ترتیب برای اندازه‌‌‌‌‌‌گیری سر به جلو، شانه گرد، کایفوزیس و عملکرد ایزومتریک برخی از عضلات شانه، گردن و تنه استفاده شد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری داده­ﻫﺎی ﺧﺎم به‌دست‌آﻣﺪه از اﻧﺪازه­ﮔﻴﺮی‌ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم­‌اﻓﺰار SPSS ﻧﺴﺨﻪ ٢٣ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺑﺨﺶ توصیفی و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
یافته‌ها: افراد با سندرم متقاطع فوقانی با میانگین (سن = 3/57±34/85 سال، قد = 0/04±178 سانتی­متر، وزن = 11/82±76/77 کیلوگرم) و افراد بدون سندرم با میانگین (سن = 2/93±34/02 سال، قد = 0/05±179 سانتی­متر، وزن = 11/01±91/79 کیلوگرم) بودند که تحلیل آماری نشان داد که در سطح معناداری 0/05 درصد تفاوت معناداری بین ویژگی‌های دموگرافیک وجود ندارد. نتایج نشان می‌دهد که بین عملکرد عضلات شانه، گردن و تنه با اختلالات مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی اختلاف معناداری وجود دارد (0/05>P < /span>).
نتیجه‌گیری: با توجه‌ به‌ نتایج‌ این‌ پژوهش‌ می‌توان مشاهده کرد که‌ الگوهای‌ وضعیت‌ ثابت‌ و تکراری‌ در گروه با سندرم به‌ دلیل‌ نوع و میزان فعالیتشان با رایانه‌ و ایجاد پاسچر ثابت‌ بر نمره قدرت عضلانی‌ و دامنه‌‌های حرکتی‌ شانه‌ اثرگذار بوده، که‌ این‌ مسئله‌ در گروه بدون سندرم به‌ دلیل‌ نوع فعالیت‌ شغلی‌ آن­‌ها کمتر دیده شده که‌ می‌تواند نشان­‌دهنده‌ تاثیر الگوی‌ صحیح‌ وضعیتی‌ در حین‌ فعالیت‌ بر بروز اختلال حرکتی‌ بازو باشد.

کلیدواژه‌ها


1) Herzog, Richard, et al. Variability in diagnostic error rates of 10 MRI centers performing lumbar spine MRI examinations on the same patient within a 3-week period. The Spine Journal, 2017, 17.4: 554-561.‌ https://doi.org/10.1016/j.spinee.2016.11.009 2) Brouwer, Brenda; PARVATANENI, Krishnaji; OLNEY, Sandra J. A comparison of gait biomechanics and metabolic requirements of overground and treadmill walking in people with stroke. Clinical biomechanics, 2009, 24.9: 729-734.‌ https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2009.07.004 3) Donatelli, Robert A. Functional anatomy and mechanics. Teoksessa RA Donatelli (toim.) Physical therapy of the Shoulder. 5th edition. New York: Churchill Livingstone, 2011,9-23.‌ https://books.google.com/books?id=z2dhmzP526YC&lpg=PA9&ots=UEX5T5Rikg&dq=3)%09DONATELLI 4) Nguyen, Anh-Dung; SHULTZ, Sandra J. Identifying relationships among lower extremity alignment characteristics. Journal of athletic training, 2009, 44.5: 511-518.‌ https://doi.org/10.4085/1062-6050-44.5.511 5) Norris, Christopher M. Back stability: integrating science and therapy. Human Kinetics,2008.‌ https://books.google.com/books?id=t6C_4xXqYNkC&lpg=PR9&ots=Kl2Rsbsq8v&dq=5)%09Norris 6) Harrison, Deed E.; BETZ, Joseph. Effects of lifestyle and work-related physical activity on the degree of lumbar lordosis and chronic low back pain in a Middle East population. Journal of spinal disorders & techniques, 2002, 15.3: 186.‌ DOI: 10.1097/00024720-200206000-00002 7) Brandt, Andrea; HUANG, He Helen. Effects of extended stance time on a powered knee prosthesis and gait symmetry on the lateral control of balance during walking in individuals with unilateral amputation. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2019, 16.1: 1-11.‌ https://doi.org/10.1186/s12984-019-0625-6 8) Sleutjens, J., et al. The effect of ex vivo flexion and extension on intervertebral foramina dimensions in the equine cervical spine. Equine Veterinary Journal, 2010, 42: 425-430.‌. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.2010.00226.x 9) Penha, Patrícia Jundi; BALDINI, Marina; JOÃO, Sílvia Maria Amado. Spinal postural alignment variance according to sex and age in 7-and 8-year-old children. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 2009, 32.2: 154-159.‌ https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2008.12.009 10) Hajihosseini E, Norasteh AA, Shamsi A, Daneshmandi H. The comparison of effect of three programs of strengthening, stretching and comprehensive on upper crossed syndrome. J Res Rehabil Sci. 2015. 11(1):51‐61. DOI: 10.22122/jrrs.v11i1.2149 [Persian] 11) Morningstar, Mark. Cervical curve restoration and forward head posture reduction for the treatment of mechanical thoracic pain using the pettibon corrective and rehabilitative procedures. Journal of chiropractic medicine, 2002, 1.3: 113-115.‌ https://doi.org/10.1016/S0899-3467(07)60013-5 12) Uhl, Tim L., et al. Evaluation of clinical assessment methods for scapular dyskinesis. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery, 2009, 25.11: 1240-1248.‌ https://doi.org/10.1016/j.arthro.2009.06.007 13) Turgut, Elif; DUZGUN, Irem; BALTACI, Gul. Stretching exercises for subacromial impingement syndrome: effects of 6-week program on shoulder tightness, pain, and disability status. Journal of sport rehabilitation, 2018, 27.2: 132-137.‌ https://doi.org/10.1123/jsr.2016-0182 14) Sahrmann, Shirley. Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spines. Elsevier Health Sciences, 2010.‌ https://www.elsevier.com/books/movement-system-impairment-syndromes-of-the-extremities-cervical-and-thoracic-spines/978-0-323-05342-6 15) Heidari S. A Comparative Study of Shoulder Joint Muscle Strength Ratio in Volleyball and Badminton Athletes, Master Thesis, Physical Education, University of Guilan. 2015. [Persian] 16) Hannah, Daniel C.; SCIBEK, Jason S.; CARCIA, Christopher R. Strength profiles in healthy individuals with and without scapular dyskinesis. International journal of sports physical therapy, 2017, 12.3: 305.‌ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28593084 17) Seitz, Amee L., et al. A comparison of change in 3D scapular kinematics with maximal contractions and force production with scapular muscle tests between asymptomatic overhead athletes with and without scapular dyskinesis. International journal of sports physical therapy, 2015, 10.3: 309.‌ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26075146 18) Krause, David A., et al. A comparison of various cervical muscle strength testing methods using a handheld dynamometer. Sports health, 2019, 11.1: 59-63.‌ https://doi.org/10.1177%2F1941738118812767 19) Krause, David A., et al. Influence of lever arm and stabilization on measures of hip abduction and adduction torque obtained by hand-held dynamometry. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2007, 88.1: 37-42.‌ https://doi.org/10.1016/j.apmr.2006.09.011 20) Hellem, Aaron, et al. Review of shoulder range of motion in the throwing athlete: Distinguishing normal adaptations from pathologic deficits. Current reviews in musculoskeletal medicine, 2019, 12.3: 346-355.‌https://doi.org/10.1007/s12178-019-09563-5 21) Happee, R.; VAN DER HELM, F. C. T. The control of shoulder muscles during goal directed movements, an inverse dynamic analysis. Journal of biomechanics, 1995, 28.10: 1179-1191.‌ https://doi.org/10.1016/0021-9290(94)00181-3 22) Kendall, Florence Peterson, et al. Muscles: Testing and function, with posture and pain (Kendall, Muscles). Fifth nort. LWW, 2005.‌ https://www.amazon.com/Muscles-Testing-Function-Posture-Kendall/dp/0781747805 23) ‌ Sahrmann, Shirley; AZEVEDO, Daniel C.; VAN DILLEN, Linda. Diagnosis and treatment of movement system impairment syndromes. Brazilian journal of physical therapy,2017,21.6:391-399.‌https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2017.08.001