تعیین همبستگی بین تلنگر سازمانی و اوباشگری سازمانی با تنش شغلی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران

2 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای تلنگر سازمانی و اوباشگری سازمانی با تنش‌­شغلی کارکنان است.
روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی-همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل 228 تن از کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی بیمارستان‌های نظامی شیراز است. نمونه آماری به استناد فرمول کوکران به تعداد 143 نفر انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه استانداردشده است که در آن از مقیاس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم استفاده ‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های جمعیت‌شناختی، تلنگر سازمانی، اوباشگری سازمانی و تنش‌­شغلی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به روش محتوا، همگرا و واگرا و پایایی آن‌ها نیز به روش همسانی درونی و پایایی مرکب بررسی و تایید شد. از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل میزان همبستگی و از نرم‌­افزارهای Amos نسخه 26 و SPSS نسخه 22 برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها: خروجی معادلات ساختاری نشان داد که ضریب مسیر آماره تی بین متغیرهای تلنگر سازمانی با تنش‌­شغلی از نوع همبستگی منفی و معنادار (0/586-=β، 9/25=t) و بین متغیرهای اوباشگری سازمانی با تنش­شغلی از نوع همبستگی مثبت و معنادار (0/594=β، 6/55=t) است.
نتیجه‌گیری: افزایش رفتارهای خصمانه کارکنان در محیط کار منجربه افزایش تنش‌­شغلی و کاهش بهره‌وری سازمانی می‌گردد. با تلنگرهای به موقع و کنترل این رفتارهای خصمانه می‌توان کارایی و سلامت محیط سازمانی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1-Anderson LM, Pearson CM. Tit for Tat? The Spiraling effect of incivility in the workplace. Academy of Management Review .1999; 24:452- 471. https://journals.aom.org/doi/10.5465/amr.1999.2202131 • DOI:10.5465/AMR.1999.2202131 2-Fanghella V, d'Adda G, Tavoni M. On the use of nudges to affect spillovers in environmental behaviors. Frontiers in psychology. 2019 ; 10, 61-81. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00061/full https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00061 3-Aydan A, Mustafa O, Tuna S. Behaviors perceived as mobbing by the instructors assigned in special education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences .2018; 46: 4858- 4863. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281202085X doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.349 4-Kingsdorf S, Pančocha K. Evaluating a Consultant-Delivered Behavioral Skills Training and Self-Assessment Checklist Package used in the Czech Republic, Journal of Organizational Behavior Management2020 ;16-31. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01608061.2020.1808559 • https://doi.org/10.1080/01608061.2020.1808559 5-Horvat BK, Pagon M. Attitudes Toward Workplace Mobbing in Slovenian Research Organisations. 2016; 45(4):159-173. https://ideas.repec.org/a/vrs/organi/v45y2012i4p159-173n2.html https://doi.org/10.2478/v10051-012-0018-0 6-Baron RA, Neuman JH. Workplace Violence and workplace aggression: Evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive Behavior. 2017 ; 161-173. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291098-2337%281996%2922%3A3%3C161%3A%3AAID-AB1%3E3.0.CO%3B2-Q https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:3<161::AID-AB1>3.0.CO;2-Q 7- Poutvaara P, PRIKS M . Hooliganism and Police Tactics. Journal of Public Economic Theory.2009 ;441-453. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9779.2009.01417.x DOI:10.1111/j.1467-9779.2009.01417.x 8-Hall T .Using transactional analysis to understand workplace bullying. Transactional Analysis Journal. 2019 ;49(1), 32-42. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03621537.2019.1544775 • https://doi.org/10.1080/03621537.2019.1544775 9-Grippo A , Neal M, Marigny C. Normann G, William C .Behavioral and neuroendocrine consequences of disrupting a long-term monogamous social bond in aging prairie voles.2020 ;65-79. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10253890.2020.1812058 • https://doi.org/10.1080/10253890.2020.1812058 10- Sánchez R, Cristina Gabriela T.Investigating the Relationship between Stress and Self-Rated Health during the Financial Crisis and Recession: The Mediating Role of Job Satisfaction and Social Support in Spain. Journal of clinical medicine. 2021 ;24-39. https://www.mdpi.com/2077-0383/10/7/1463/review_report https://doi.org/10.3390/jcm10071463 11-Miebaka D, Tamunomieb A, Akpobolokami A , Mezeh H. Workplace Stressors and Employee Performance: A Conceptual Review. Asian Journal of Economics, Business and Accounting. 2021 ; 57-66. https://journalajeba.com/index.php/AJEBA/article/view/30371 https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i430371 12-Baron RA, Neuman JH. Workplace Violence and workplace aggression: Evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive Behavior. 2017 ; 22:161-173. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:3<161::AID-AB1>3.0.CO;2-Q doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996) 13-Suryanthini P, Milla L, Nengah A, Putu K. The Influence of Job Stress and Employee Engagement to Organizational Commitment and Employee Performance . International Journal of Contemporary Research and Review.2020; 21836-21845. https://ijcrr.info/index.php/ijcrr/article/view/833 doi:10.15520/ijcrr.v11i08.833 14. Lehman E, Arnold MA, Reeves B, Alison S. MATERNAL BELIEFS ABOUT CHILDREN'S ATTACHMENTS TO SOFT OBJECTS.1996; 427-436 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1037/h0080193 https://doi.org/10.1037/h0080193 15-Molavi Z, Zarei M, Sohrabi A.[ Organizational mobility and its organizational factors]. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 2019 ; No. 4,1-27. http://obs.sinaweb.net/article_38111.html 16-Parker D, Decotiis T. Organizational Determinants of Job Stress. Organizational Behavior and Human Performance.1983; 32, 160-177. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0030507383901459 https://doi.org/10.1016/0030-5073(83)90145-9 17- Allcott H, Kessler J. The welfare effects of nudges: A case study of energy use social comparisons. American Economic Journal: Applied Economics.2019; 11(1), 236-276. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20170328 DOI: 10.1257/app.20170328 18-Keshavarz M, Damghanian H, Ebrahimi A, Rastegar A .[Investigating the role of organizational flip, emotional intelligence and intrinsic motivation in creating environmental behave]. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. Spring, 2021 ; 103-125. http://obs.sinaweb.net/article_243127.html?lang=fa