دوره و شماره: دوره 24، شماره 9 - شماره پیاپی 118، بهمن و اسفند 1401 

مروری

خواص تومورزایی و ضد توموری انگل ها: یک مطالعه مروری

صفحه 1596-1607

10.30491/JMM.24.9.1596

طاهر علمی؛ مصطفی اکبری قمی؛ فریده خان آبادی؛ احمدرضا معمار؛ زینب عجم؛ سعید علی نژاد معلم؛ فاطره رضایی؛ اعظم قربان نیا دلاور؛ محمد عوک واودره


بررسی اثربخشی و سلامت قرص ان-استیل سیستئین و مقایسه آن با نمونه خارجی در کنترل علائم ریوی ناشی از سولفور موستارد در جانبازان شیمیایی استان قزوین

صفحه 1619-1629

10.30491/JMM.24.9.1619

محمدعلی زحل؛ مصطفی قانعی؛ یونس پناهی؛ صبا سیمیاری؛ سوگند سیمیاری؛ فریبا احمدی؛ سعیده غلامزاده خویی؛ ابوطالب سیمیاری


مطالعه سرواپیدمیولوژی هیداتیدوزیس به روش الایزا با استفاده از AgB در پرسنل نظامی

صفحه 1630-1638

10.30491/JMM.24.9.1630

محمد طه علی نیا؛ فاطمه حافظی؛ محمد صفری؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ علی طاهرنژاد؛ سودابه حیدری؛ عنایت دارابی؛ ابراهیم معصومی؛ مهدی تات؛ طاهره محمدزاده


بررسی مؤلفه های تعیین کننده بر دسترسی به خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه

صفحه 1648-1659

10.30491/JMM.24.9.1648

محیا توحیدی نژاد؛ علی ماهر؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدمجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری