تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 بخش علمی بهداری رزمی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ(عج) تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)، تهران، ایران

4 بخش علمی فناوری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ(عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: برنامه‌ریزی سالانه، فرآیند تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیت‌های یک ساله سازمان است که از تعیین اهداف شروع و تا تصویب نهایی ادامه پیدا می‌کند. در بسیاری از سازمان‌ها این فرایند شامل فعالیت‌هایی طولانی است که علاوه بر زمان، هزینه نیروی انسانی قابل توجهی را تحمیل می‌کند. این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ و با هدف اصلاح و کاهش مراحل، هزینه و زمان فرایند مذکور از طریق مهندسی مجدد انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه اقدام پژوهی با روش توصیفی- تحلیلی در سال 1391 در معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ (عج) انجام شد. تمام مراحل فرایند انتخاب شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق مستندات، مشاهده و مصاحبه بود. سه شاخص اصلی فرایند شامل تعداد فعالیت‌ها، مدت زمان و هزینه مستقیم نیروی انسانی قبل و بعد از انجام مهندسی مجدد محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. داده‌ها با نرم افزار اکسل 2007 تحلیل شدند.

یافته‌ها: وضع موجود فرآیند برنامه ریزی شامل 164 فعالیت بود که پس از مهندسی مجدد به 73 فعالیت کاهش یافت. مجموع زمان انجام فرآیند 34 درصد و هزینه مستقیم نیروی انسانی 33 درصد نسبت به قبل کاهش پیدا کردند.  

نتیجه گیری: مهندسی مجدد منجر به اصلاح روش انجام فرایند و صرفه جویی در زمان و هزینه گردید. استفاده از فن آوری اطلاعات و مشارکت فعال صاحبان فرایند در همه مراحل می‌تواند نقش بسزایی در اثربخشی نتایج داشته باشد.

کلیدواژه‌ها