دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 113، خرداد و تیر 1401 

پژوهشی اصیل

ویژگی های روان‌سنجی سیاهه نشانه‌شناسی سریع افسردگی در جمعیت نظامی ایرانی

صفحه 1210-1220

10.30491/JMM.24.4.1210

محمد همایون والا؛ امیرمحسن راه نجات؛ ارسیا تقوا؛ لیلی پناغی؛ محمدرضا قاسم زاده؛ وحید دنیوی؛ بهنوش صبایان


مروری

مرور سیستماتیک و فراتحلیل کیفیت زندگی همسران جانبازان ایرانی

صفحه 1260-1269

10.30491/JMM.24.4.1260

شهین قهرمانی؛ میثم قائد رحمت؛ نجمه صابری؛ رضا قانعی قشلاق؛ پگاه دالوند؛ راضیه برزگران