بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تحریک پذیری و بی حسی هیجانی در فرزندان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگ

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) چهارمین اختلال رایج روانپزشکی بوده که علاوه‌بر ایجاد اختلال در حوزه­‌های مختلف زندگی فرد مبتلا، می‌­تواند تاثیرات منفی بر سلامت ­روان و پاسخ­‌دهی هیجانی در فرزندان و یا همسر فرد مبتلا نیز داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تحریک­‌پذیری و بی­‌حسی­ هیجانی در فرزندان افراد مبتلا به PTSD جنگ بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل­‌شده همراه با پیش‌­آزمون و پس‌­آزمون بود. اعضای نمونه بر اساس روش نمونه­‌گیری تصادفی‌ساده از میان فرزندان افراد مبتلا به PTSD جنگ در سال 1400 انتخاب شدند که بر اساس معیار­های ورود تعداد 70 نفر دختر و پسر (بازه سنی 15 تا 19 سال) انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه 35 نفری آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ACT) و کنترل (آموزش مهارت­‌های زندگی برای نوجوانان) قرار گرفتند. افراد پیش از اجرای مداخله و پس از آن، به‌وسیله پرسشنامه تحریک‌­پذیری کریک و همکاران و خرده مقیاس بی­‌حسی ­هیجانی فهرست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه­‌ای ACT دریافت کرد. همچنین برای گروه کنترل نیز به مدت 7 جلسه 60 تا 90 دقیقه‌­ای پروتکل مهارت‌­های زندگی برای نوجوانان اجرا شد. در نهایت داده­‌های حاصله به‌وسیله نرم‌افزار SPSS 22 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین تحریک­‌پذیری دو گروه در پس‌­آزمون تفاوت معناداری داشت (0/01>P)؛ همچنین نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که در متغیر بی‌­حسی ­هیجانی، اختلاف نمرات پس‌­آزمون میان دو گروه معنادار نبود (0/05>P).
نتیجه‌گیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که ACT منجر به کاهش میزان تحریک­‌پذیری در فرزندان افراد مبتلا به PTSD می­‌شود. لذا می‌­توان از این روش درمانی در جهت   بهبود علائم فرزندان افراد مبتلا به PTSDدر مراکز مشاوره و سلامت روان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


1. Levin Y, Bachem R, Solomon Z. Traumatization, marital adjustment, and parenting among veterans and their spouses: A longitudinal study of reciprocal relations. Family Process. 2017 Dec;56(4):926-42. doi.org/10.1111/famp.12257 2. Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. American journal of Psychiatry. 2005 Feb 1;162(2):214-27. doi.org/10.1176/appi.ajp.162.2.214 3. AC01696967 A, editor. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for research. World Health Organization; 1993. 4. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry. 1995 Dec 1;52(12):1048-60. doi:10.1001/archpsyc.1995.03950240066012 5. Boterhoven de Haan KL, Lee CW, Fassbinder E, Voncken MJ, Meewisse M, Van Es SM, Menninga S, Kousemaker M, Arntz A. Imagery rescripting and eye movement desensitisation and reprocessing for treatment of adults with childhood trauma-related post-traumatic stress disorder: IREM study design. BMC psychiatry. 2017 Dec;17(1):1-2. doi.org/10.1186/s12888-017-1330-2 6. Kessler RC, Avenevoli S, Costello EJ, Georgiades K, Green JG, Gruber MJ, He JP, Koretz D, McLaughlin KA, Petukhova M, Sampson NA. Prevalence, persistence, and sociodemographic correlates of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. Archives of general psychiatry. 2012 Apr 1;69(4):372-80. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.160 7. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Tenth edition. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. 2 volumes (lxii, 4621, I-127 pages). 8. Alipour MI, Lorestani F. Post-traumatic stress disorder. Second edition. Tehran: Martyr and Veterans Affairs Foundation, Veterans Engineering and Medical Research Institute. 2008. 9. Ibrahim I, Ismail MF. War-related Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) among Refugee Minors. Malaysian Journal of Psychiatry. 2018 Dec 5;27(2):50-65. 10. Beckham JC, Feldman ME, Kirby AC, Hertzberg MA, Moore SD. Interpersonal violence and its correlates in Vietnam veterans with chronic posttraumatic stress disorder. Journal of clinical psychology. 1997 Dec;53(8):859-69. doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199712)53:8<859::AID-JCLP11>3.0.CO;2-J 11. Xue C, Ge Y, Tang B, Liu Y, Kang P, Wang M, Zhang L. A meta-analysis of risk factors for combat-related PTSD among military personnel and veterans. PloS one. 2015 Mar 20;10(3):e0120270. doi.org/10.1371/journal.pone.0120270 12. Levin Y, Greene T, Solomon Z. PTSD symptoms and marital adjustment among ex-POWs’ wives. Journal of Family Psychology. 2016 Feb;30(1):72. 13. Richardson LK, Frueh BC, Acierno R. Prevalence estimates of combat-related post-traumatic stress disorder: critical review. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2010 Jan;44(1):4-19. doi.org/10.3109/00048670903393597 14. Davidson AC, Mellor DJ. The adjustment of children of Australian Vietnam veterans: is there evidence for the transgenerational transmission of the effects of war-related trauma?. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2001 Jun;35(3):345-51. doi.org/10.1046/j.1440-1614.2001.00897.x 15. Parsons J, Kehle TJ, Owen SV. Incidence of behavior problems among children of Vietnam war veterans. School Psychology International. 1990 Nov;11(4):253-9. doi.org/10.1177/0143034390114002 16. Agaibi CE, Wilson JP. Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. Trauma, Violence, & Abuse. 2005 Jul;6(3):195-216. doi.org/10.1177/1524838005277438 17. Mohamadi L, Mohamadkhani P, Dolatshahi B, Golzari M. Posttraumatic stress disorder symptoms and their comorbidity with other disorders in eleven to sixteen years old adolescents in the city of Bam. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2010 Nov 10;16(3):187-94. 18. Friedman MJ, Resick PA, Bryant RA, Brewin CR. Considering PTSD for DSM‐5. Depression and anxiety. 2011 Sep;28(9):750-69. doi.org/10.1002/da.20767 19. Vanzhula IA, Calebs B, Fewell L, Levinson CA. Illness pathways between eating disorder and post‐traumatic stress disorder symptoms: Understanding comorbidity with network analysis. European Eating Disorders Review. 2019 Mar;27(2):147-60. doi.org/10.1002/erv.2634 20. Karadeniz Cerit K, Cerit C, Nart Ö, Eker N, Kıyan G, Dağlı T, Ekingen G, Tokuç G, Karaca Ö, Çorapçıoğlu F. Post‐traumatic stress disorder in mothers of children who have undergone cancer surgery. Pediatrics International. 2017 Sep;59(9):996-1001. doi.org/10.1111/ped.13343 21. Couette M, Mouchabac S, Bourla A, Nuss P, Ferreri F. Social cognition in post‐traumatic stress disorder: A systematic review. British Journal of Clinical Psychology. 2020 Jun;59(2):117-38. doi.org/10.1111/bjc.12238 22. Roche L. An acceptance and commitment therapy-based intervention for PTSD following traumatic brain injury: a case study. Brain injury. 2020 Jan 28;34(2):290-7. doi.org/10.1080/02699052.2019.1683896 23. Durham TA, Byllesby BM, Lv X, Elhai JD, Wang L. Anger as an underlying dimension of posttraumatic stress disorder. Psychiatry Research. 2018 Sep 1;267:535-40. doi.org/10.1016/j.psychres.2018.06.011 24. Stein JY, Lahav Y, Solomon Z. Self-disclosing trauma and post-traumatic stress symptoms in couples: A longitudinal study. Psychiatry. 2017 Jan 2;80(1):79-91. doi.org/10.1080/00332747.2016.1175836 25. Jatzko A, Schmitt A, Demirakca T, Weimer E, Braus DF. Disturbance in the neural circuitry underlying positive emotional processing in post–traumatic stress disorder (PTSD). European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 2006 Mar;256(2):112-4. doi.org/10.1007/s00406-005-0617-3 26. Baum N. Female receptivity and secondary traumatization in the family. Family process. 2014 Jun;53(2):225-38. doi.org/10.1111/famp.12049 27. De Berardis D, Vellante F, Fornaro M, Anastasia A, Olivieri L, Rapini G, Serroni N, Orsolini L, Valchera A, Carano A, Tomasetti C. Alexithymia, suicide ideation, affective temperaments and homocysteine levels in drug naïve patients with post-traumatic stress disorder: an exploratory study in the everyday ‘real world’clinical practice. International journal of psychiatry in clinical practice. 2020 Jan 2;24(1):83-7. doi.org/10.1080/13651501.2019.1699575 28. Zerach G, Solomon Z. A relational model for the intergenerational transmission of captivity trauma: a 23-year longitudinal study. Psychiatry. 2016 Jul 2;79(3):297-316. doi.org/10.1080/00332747.2016.1142775 29. Passardi S, Peyk P, Rufer M, Wingenbach TS, Pfaltz MC. Facial mimicry, facial emotion recognition and alexithymia in post-traumatic stress disorder. Behaviour research and therapy. 2019 Nov 1;122:103436. doi.org/10.1016/j.brat.2019.103436 30. Woidneck MR, Morrison KL, Twohig MP. Acceptance and commitment therapy for the treatment of posttraumatic stress among adolescents. Behavior Modification. 2014 Jul;38(4):451-76. doi.org/10.1177/0145445513510527 31. Putica A, Van Dam NT, Steward T, Agathos J, Felmingham K, O'Donnell M. Alexithymia in post-traumatic stress disorder is not just emotion numbing: Systematic review of neural evidence and clinical implications. Journal of affective disorders. 2021 Jan 1;278:519-27. DOI: 10.1016/j.jad.2020.09.100 32. Merati A, Veiskarami H A, Avand D. The effectiveness of cognitive behavioral therapy on improving post-traumatic stress disorder (case study: people affected by the earthquake, Kermanshah 2017). jorar. 2018; 10 (2) :90-100 33. Shearer J, Papanikolaou N, Meiser‐Stedman R, McKinnon A, Dalgleish T, Smith P, Dixon C, Byford S. Cost‐effectiveness of cognitive therapy as an early intervention for post‐traumatic stress disorder in children and adolescents: a trial based evaluation and model. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2018 Jul;59(7):773-80. doi.org/10.1111/jcpp.12851 34. Moghtadayi M, Khosh Akhlagh H. Effectiveness of acceptance-and commitment-based therapy on psychological flexibility of veterans’ spouses. Iranian journal of war and public health. 2015 Oct 10;7(4):183-8. 35. Walser RD, Westrup D. Acceptance and commitment therapy for the treatment of post-traumatic stress disorder and trauma-related problems: A practitioner's guide to using mindfulness and acceptance strategies. New Harbinger Publications; 2007 Jun 1. 36. World Health Organization. Life skills education for children and adolescents in schools. Pt. 1, Introduction to life skills for psychosocial competence. Pt. 2, Guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. World Health Organization; 1994. 37. Craig KJ, Hietanen H, Markova IS, Berrios GE. The Irritability Questionnaire: a new scale for the measurement of irritability. Psychiatry research. 2008 Jun 30;159(3):367-75. doi.org/10.1016/j.psychres.2007.03.002 38. Pourafrooz, Elham, Satayeshi, Saeed, Bigdeli, Imanullah, Pedram, Mir Mohsen. Development and standardization of psychometrics of the irritability questionnaire. Psychometrics, 1399; 8 (32): 7-21. 39. Weathers FW, Litz BT, Herman DS, Huska JA, Keane TM. The PTSD Checklist (PCL): Reliability, validity, and diagnostic utility. Inannual convention of the international society for traumatic stress studies, San Antonio, TX 1993 Oct 24 (Vol. 462). 40. O’Donoghue E, Clark A, Richardson M, Hodsoll J, Nandha S, Morris E, Kane F, O’Keeffe D, Butler L, Jolley S. Balancing ACT: evaluating the effectiveness of psychoeducation and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) groups for people with bipolar disorder: study protocol for pilot randomised controlled trial. Trials. 2018 Dec;19(1):1-8. doi.org/10.1186/s13063-018-2789-y 41. Isanejad O, Azadbakht F. A Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy Approaches on the Quality of Life and Resiliency among Disabled Veterans’ Wives with War-Related Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). Journal of military Psychology. 2019 Aug 23;10(38):57-69. 42. Hermann BA, Meyer EC, Schnurr PP, Batten SV, Walser RD. Acceptance and commitment therapy for co-occurring PTSD and substance use: A manual development study. Journal of Contextual Behavioral Science. 2016 Oct 1;5(4):225-34. doi.org/10.1016/j.jcbs.2016.07.001 43. Casselman RB, Pemberton JR. ACT-based parenting group for veterans with PTSD: Development and preliminary outcomes. The American Journal of Family Therapy. 2015 Jan 1;43(1):57-66. doi.org/10.1080/01926187.2014.939003