دوره و شماره: دوره 22، شماره 10 - شماره پیاپی 95، آذر و دی 1399 

پژوهشی اصیل

کارایی ماسک‌های نمدی 3 لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن در فیلتراسیون ذرات با محدوده سایز کروناویروس

صفحه 993-1000

10.30491/JMM.22.10.993

محمد حسین بهشتی؛ علی تاج پور؛ علی عالمی؛ علی فیروزی؛ مصطفی جعفری زاوه؛ مریم برهانی؛ اکرم تبریزی


تأثیر آموزش بین‌حرفه‌ای سلامت معنوی بر سبک زندگی دانشجویان نظامی

صفحه 1044-1053

10.30491/JMM.22.10.1044

یزدان احمدی؛ حسین باباتبار درزی؛ مینو اسدزندی؛ مجتبی سپندی